Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 4

Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen.

 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

- Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta.
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä.

 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
 • Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 4

S1 Miten musiikissa toimitaan:
 • Oppilas osallistuu toimintaan laulaen, soittaen, kuunnellen ja liikkuen sekä draaman ja kuvataiteen keinoja hyödyntäen.
 • Soittimien vastuullinen käyttö.
 • Opetellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista.
 • Vahvistetaan perussykkeen löytämistä ja tuottamista.
 • Oppilas harjoittelee rytmien tuottamista ja kuuntelemista.
 • Oppilas harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittoa.
 • Harjoitellaan laulamista kaanonissa (toisen äänen käsite).
 • Tutustutaan sointusoittimiin esim. kantele, piano.
 • Oppilas tekee pieniä omia musiikillisia tuotoksia improvisoiden.
 • Tutustutaan niihin teknisiin laitteisiin, jotka voi luontevasti liittää osaksi opetusta (äänitys esim. kännykällä/tabletilla).
S2 Mistä musiikki muodostuu:

Vahvistetaan musiikin peruskäsitteiden tuntemusta:

 • Rytmi: taa, ti-ti, 1/4 tauko, tasa- ja kolmijakoinen rytmi
 • Melodia: nuotinluvun alkeita, nouseva ja laskeva melodia
 • Harmonia: duuri ja molli
 • Dynamiikka: p-f, ><, solo-tutti
 • Sointiväri: tutustuminen erilaisten sointinten soundiin
 • Muoto: säkeistö-kertosäe, nuottisuunnistuksen alkeita (esim. kertausmerkit)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

 • Pohditaan musiikin (ja äänien) vaikutuksia ihmiseen (fyysiset-psyykkiset): Miten musiikki vaikuttaa tunnetiloihin?
 • Keskustellaan kuulonsuojelusta
 • Yhteissoitto: yhteinen aloitus ja lopetus
 • Tutustutaan musiikin ääniympäristöihin, hyödynnetään oppilaiden omia kokemuksia (esim. soittoäänet, Youtube, pelit, elokuvat, TV, radio)
 • Kiinnitetään huomiota soittoasentoihin.
 • Äänenhuolto (äänenavaus, lauluasento, hengitys)
S4 Ohjelmisto:
 • Monipuolinen ohjelmisto: perinnemusiikki, maailmanmusiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki
 • Tutustutaan muiden Pohjoismaiden kansalliseen musiikkiin.
 • Perinnemusiikki (Kalevalainen runonlaulu)

Musiikin arviointi vuosiluokalla 4

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Musiikin arviointimuotoja:
- Opettajan jatkuva arviointi
- oppilaan itsearviointi
- vertaisarviointi.

Opettajan jatkuvassa arvioinnissa painottuu tuntityöskentely:
- Myönteinen suhtautuminen ja kokeilunhalu nähdään arvioinnin kannalta positiivisena asiana.
- Lisäksi arvioidaan oppilaan musiikillisia perustaitoja.

Oppilas tallentaa syksyllä ja keväällä yhden onnistumisen Kasvun kansioon. Tällainen onnistuminen voi olla esimerkiksi:
- kirjallinen työ
- ohjelmisto: oppilas kirjaa oppimansa laulut/sävellykset
- musiikkiesityksen taltiointi jostain koulun tilaisuudesta
- oma musiikillinen tuotos mahdollisesti musiikkiteknologiaa hyödyntäen
- opitun laulun/soiton taltioiminen Kasvun kansioon esim. nuottikuvan muodossa
- kuuntelun pohjalta tehty oma monitaiteellinen kokonaisuus (kuvaamataito, liikunta jne.)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä