Kuvataiteen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Kuvataiteen tavoitteet vuosiluokalla 1

Visuaalinen havaitseminen

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä. (L1, L3, L4, L5)

T2 Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan. (L2, L4, L5, L6)

T3 Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen kautta. (L2, L3, L4, L5)

Kuvallinen tuottaminen

T4 Innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja. (L2, L3, L5, L6)

T5 Kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa. L1, L2, L3, L5)

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 Ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä. (L1, L4, L5, L6)

T8 Kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään. (L2, L3, L6, L7)

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvostaminen

T11 Kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys. (L1, L2, L4, L7)

Kuvataiteen sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Omat kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä media. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Taiteen maailmat:

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Kuvataiteen sisältöjen tarkempi kuvaus Äänekosken perusopetuksessa vuosiluokalla 1

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu

- väri, viiva, erilaiset pinnat ja muodot
- elämyksellinen piirtäminen ja maalaaminen
- erilaisten välineiden ja materiaalien monipuolinen kokeileva käyttö
- värioppiin tutustuminen värejä sekoittamalla
- vastuullisuus työympäristöstä ja -välineistä

Taiteen tuntemus ja kuvan tarkastelu

- omat kuvakulttuurit oppilaan arjessa ja lähiympäristössä
- omien ja toisten tekemien töiden tarkastelu
- taidekuviin tutustuminen

Ympäristöestetiikka ja arkkitehtuuri

- lähiympäristön luonto ja rakennukset

Muotoilu

- muovailu, rakentelu
- kaksi- ja kolmiulotteisuus, erilaiset massat, muotoiluvälineet, kierrätys- ja luonnonmateriaalit

Grafiikka

- yksinkertaisiin painomenetelmiin tutustuminen

Media ja kuvaviestintä

- tutustuminen sanomalehteen; ilmoitukset, mainokset, erilaiset painokirjaimet
- tieto- ja viestintäteknologian käyttö; kuvaaminen
- todellisuus ja kuvitteellisuus, kriittisen havainnoinnin harjoittelua
- kuvakerronnan perusteita

Kuvataiteen arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat

  • edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
  • edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
  • edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
  • edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.