Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 2

Osallisuus

T1 Ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen. (L2, L7)

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä. (L1, L2, L4)

T3 Kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen. (L1, L4)

T4 Antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja (L5, L6)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 Innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta. (L2, L4)

T6 Auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä.(L4)

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 Ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa. (L7)

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 Tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa. (L1)

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Ryhmän jäsenenä toimiminen ja myönteisen yhteishengen luominen
- Laulaminen: luonteva äänenkäyttö ja hengitys
- Soittamista kehosoittimilla, pienrytmisoittimilla, laatoilla ja kanteleella
- Kuuntelu: opetellaan kuuntelemaan musiikkia elämyksellisesti ja erottamaan kuullusta asioita
- Liikkuminen musiikin mukaan: luova liikkuminen sekä laulu- ja piirileikit
- Rohkaistuminen pienimuotoiseen improvisointiin ja omiin luoviin tuotoksiin

S2 Mistä musiikki muodostuu:

-Oppilas syventää musiikin peruskäsitteiden tuntemustaan
- rytmi (marssirytmi, taa-, titi- ja taukomerkit)
- kesto (pitkä/lyhyt ääni)
- melodian kulku (samalla tasolla pysyvä/nouseva/laskeva)
- dynamiikka (hiljenevä voimistuva)
- sointiväri (laattasoittimiin tutustuminen, kanteleen sointuja)
- harmonia (duuri ja molli nimitykset, kanteleen soinnut, riitasointu/harmonia kuunnellen)
- muoto (AA, AB, ABA)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

- Oppilaiden omia kokemuksia ja havaintoja musiikista ja arjen erilaisista ääniympäristöistä
- Pohditaan musiikin merkitystä omissa yhteisöissä

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto:

- Monipuolisesti erilaisia lauluja, leikkejä, loruja, soitto- ja kuuntelutehtäviä
- Luodaan tilaisuuksia ikäkaudelle sopivaan luovaan toimintaan
- Ohjelmistoa valittaessa huomioidaan oppilaiden omat kulttuuriperinnöt

Musiikin arviointi vuosiluokalla 2

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat

- edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä
- edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.