Musiikin opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Musiikin tavoitteet vuosiluokalla 1

Osallisuus

T1 Ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen. (L2, L7)

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 Ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä. (L1, L2, L4)

T3 Kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen. (L1, L4)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5
Innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta. (L2, L4)

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 Ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa. (L7)

Musiikin sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Miten musiikissa toimitaan:

- Ryhmän jäsenenä toimiminen ja myönteisen yhteishengen luominen
- Laulaminen: luonteva äänenkäyttö ja hengitys
- Soittamista kehosoittimilla ja rytmisoittimilla, kanteleeseen tutustuminen
- Kuuntelu: opetellaan kuuntelemaan musiikkia elämyksellisesti ja erottamaan kuullusta asioita
- Liikkuminen musiikin mukaan: luova liikkuminen sekä laulu- ja piirileikit

S2 Mistä musiikki muodostuu:

- Oppilas tutustuu musiikin peruskäsitteisiin:
- rytmi (hidas/nopea, perussyke ja sanarytmit)
- kesto (pitkä/lyhyt ääni)
- melodia ( korkea/matala)
- dynamiikka ( hiljainen/voimakas)
- muoto (säkeistö, kertosäe)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa:

- Oppilas tutustuu erilaisiin ääniympäristöihin. Opetuksessa hyödynnetään oppilaan omia kokemuksia

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto:

- Musiikinopetuksessa käytetään monipuolisesti lauluja, leikkejä, loruja, erilaisia kuuntelunäytteitä ja liikuntaa

Musiikin arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat
- edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä
- edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.