Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Elämänkatsomustiedon tavoitteet vuosiluokalla 2

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

Elämänkatsomustiedon sisällöt vuosiluokalla 2

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Äänekoskella elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan eri vuosiluokkien yhteisopetuksena. Ryhmän koosta ja oppilaiden luokkatasoille sijoittumisesta riippuen opettaja voi valita minä vuonna painotetaan mitäkin sisältöaluetta. Yhteisopetuksesta johtuen opetussisällöt kertaantuvat joka vuosi spiraaliperiaatteen mukaan eli tuttua materiaalia syvennetään ja laajennetaan seuraavina vuosina. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Alla olevia sisältöalueita painotetaan mahdollisuuksien mukaan ja ryhmän kokoonpano huomioon ottaen eri vuosina niin, että kaikki sisältöalueet tulevat käsiteltyä 1-6. luokkien aikana.

Opettajan tulee huomioida, että 2. luokalla oppilaiden työskentelytaidot ovat vielä kehittymässä. Sisältöjä ja työtapoja valittaessa opettaja soveltaa niitä 2.-luokkalaisille sopivaksi. Keskeistä on luoda turvallinen ja avoin psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Yhteisiä, opettajan ohjaamia keskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen.

S1 Kasvaminen hyvään elämään:

 • Keskustelutaitojen harjoitteleminen; omien ajatusten ilmaiseminen ja toisten mielipiteiden arvostaminen

 • Ihmisen hyvyyden pohtiminen

 • Oikean ja väärän erottaminen

 • Tunteiden tunnistaminen ja niiden hallitseminen

 • Ystävyyden merkitys

S2 Erilaisia elämäntapoja:

 • Kuka minä olen ja mitä osaan?
 • Minun perheeni, erilaisia perheitä
 • Erilaisten ajattelu- ja elämäntapojen pohtiminen
 • Suomalainen tapa- ja juhlaperinne

S3 Yhteiselämän perusteita:

 • Sääntöjen, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkitys
 • Lapsen oikeuksiin tutustuminen
 • Lapsen asema erilaisissa yhteisöissä

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:

 • Syntymä, elämä ja kuolema luonnossa
 • Kertomuksia maailman synnystä
 • Omien valintojen ja toiminnan vaikutus lähiympäristöön
 • Luontoon liittyvät kokemukset

Elämänkatsomustiedon arviointi vuosiluokalla 2

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa sanallista arviointia.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita elämänkatsomustiedossa ovat

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistyminen ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.