Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 2

Merkitys, arvot, asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen

T2 kannustaa oppilasta iloitseman ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä (L1, L6)

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävälä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä (L3, L7)

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään (L3)

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana (L1, L7)

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaa eri tavoin ((L1, L4)

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä (L1, L4)

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita (L3)

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien (L3, L1)

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista (L2, L3)

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä (L5, L4)

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla (L1)

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina (L4, L1)

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista (L2, L4)

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä ja elämän perusedellytyksiä (L3)

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 2

S1 Kasvu ja kehitys

- Ihmisen elintoiminnot
- Tunnetaidot, itsensä ja muiden arvostaminen
- Mielen hyvinvointi


S2 Kotona ja koulussa toimiminen

- Turvallinen liikennekäyttäytyminen ja muut turvataidot
- Säänmukainen pukeutuminen
- Käytöstavat ja yhteiset säännöt
- Fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- Kiusaamisen ehkäisy
- Pieniä arjen itsehoitotaitoja
- Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

- Tutuimmat eliöt ja niiden elinympäristöt (piha, niitty, pelto, metsä)
- Kartan idean ymmärtäminen ja pihakartan piirtäminen

- Vuodenaikojen sekä luonnon ominaispiirteiden ja ilmiöiden havainnointia
- Retket lähiympäristöön

S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- Pienimuotoiset ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävät, jotka liittyvät lähiympäristöön, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin, teknologiaan ja ihmiseen sekä ihmisen toimintaan

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

- Elämän perusedellytykset
- Terveelliset elämäntavat ja hyvinvointi
- Tutustutaan ravinnon tuottamiseen
- Ravintoketju
- Veden kiertokulku

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

- Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- Kierrätys, lajittelu ja luonnonsuojelu
- Lähiympäristön siisteydestä huolehtiminen
- Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 2

Oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokalla 2.

Sanallinen arviointi

  • Tavoitteena rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri ympäristöopin opiskelussa.
  • Arviointi tapahtuu oppimistilanteissa ja on oppilasta kannustavaa.

    Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat:

- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa

- edistyminen havaintojen tekemisessä

- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.