Ympäristöopin opiskelun tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Ympäristöopin tavoitteet vuosiluokalla 1

Merkitys, arvot, asenteet

T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä (L3, L7)

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään (L3)

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana (L1, L7)

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita (L3)

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista (L2, L3)

Tiedot ja ymmärrys

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina (L4,L1)

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista (L2,L4)

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä ja elämän perusedellytyksiä (L3)

Ympäristöopin sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Kasvu ja kehitys

- Ihmisen kehon osat
- Oman ikäkauden kasvu ja kehitys pääpiirteittäin
- Tunnetaidot: tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja ymmärtäminen
- Itsensä ja muiden arvostaminen

S2 Kotona ja koulussa toimiminen

-
Turvallinen liikennekäyttäytyminen ja muut turvataidot esim hätänumeroon soittaminen
- Säänmukainen pukeutuminen
- Käytöstavat ja yhteiset säännöt
- Fyysinen ja henkinen koskemattomuus
- Kiusaamisen ehkäisy
- Arjen pieniä itsehoitotaitoja: miten toimin sairastuessani tai loukatessa itseni
- yhteistyö- ja ryhmätyötaidot

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

- Sään havainnointi ja kuvaaminen
- Vuodenajat ja vuorokaudenajat
- Elollinen ja eloton luonto
- Retket lähiympäristöön
- Pihakartta


S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- Pienimuotoisia opettajajohtoisia tutkimuksia luonnon- ja sääilmiöistä
- Kasvin kasvattaminen siemenestä ja hoito


S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

-Terveelliset elämäntavat

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

- Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- Kierrätys, lajittelu ja luonnonsuojelu
- Lähiympäristön siisteydestä huolehtiminen

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 1

Oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokalla 1.

Sanallinen arviointi

  • Tavoitteena rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri ympäristöopin opiskelussa.
  • Arviointi tapahtuu oppimistilanteissa ja on oppilasta kannustavaa.

    Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat:

- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa

- edistyminen havaintojen tekemisessä

- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.