Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Matematiikan tavoitteet vuosiluokalla 1

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

S1-S4

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa

S1-S4

L4

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S4

L2, L4, L5

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan

S1-S4

L1, L4, L6

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja

S1-S4

L1, L4

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän periaatteen ymmärtämisessä

S2

L1, L4

T7 perehdyttääoppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja tutustuttaa niiden ominaisuuksiin

S2

L1, L4

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita

S2

L1, L4

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia

S3

L1, L4, L5

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate

S3

L1, L4

T11 tutustuttaa oppilastaulukoihin ja diagrammeihin

S4

L4, L5

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan

S1

L1, L2, L4, L5

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Ajattelun taidot:

- tarjotaan mahdollisuuksia havainnoida yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia oppimisympäristöstä sekä syy- ja seurausuhteita
- vertailua, luokittelua ja järjestykseen asettamista
- matemaattisten tilanteiden tarkastelu eri näkökulmista
- ohjelmoinnin alkeet

S2 Luvut ja laskutoimitukset:

- lukualue 0-20
- lukumäärän, lukusana ja numeromerkinnän välinen yhteys
- ymmärrys luvuista laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä
- lukujonotaidot ja järjestykseen asettaminen
- lukujen ominaisuudet, kuten parillinen/pariton
- lukujen 1-10 hajotelmat
- kymmenjärjestelmä konkreettisten välineiden avulla (esim. eurot)
- yhteen- ja vähennyslaskuja konkreettisilla välineillä
- yhteenlaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
- erilaiset päässälaskustrategiat laskutaidon sujuvoittamiseksi (kymppiparit, tuplat, melkein tuplat)

S3 Geometria ja mittaaminen:

- tasokuviot
- mittaamisen alkeet
- suunta ja sijantikäsitteet
- kellonajat arjen tapahtumien kautta (tasan ja puoli)

S4 Tietojen käsittely ja tilastot:

- yksinkertaiset taulukot ja pylväsdiagrammit

Matematiikan arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointia ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

- Arviointi on luonteeltaan kannustavaa
- Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa matematiikan ymmärtämista ja osaamista eri tavoin: puhuen, piirtäen, kirjallisesti työskennellen tai välineitä käyttäen.

Opettaja ja oppilas tekee arvioinnin yhdessä
Opettaja voi halutessaan käyttää apuna jotain matematiikan keskeisten taitojen arviointi- ja seurantalomaketta ja se voidaan ottaa esille myös arviointikeskustelussa.

Seuraavat taidot ovat arvioinnin kohteena:

Luvut ja laskutoimitukset
- Ymmärrät yksiyhteen -vastaavuuden
- Osaat lukukäsitteen 0-10 (lukumäärä, lukusana, numeromerkintä)
- Osaat lukujonon 0-10 (eteen-ja taaksepäin sekä keskeltä)
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-10
- Osaat lukujen suuruusvertailua
- Osaat kymppiparit
- Osaat tuplat
- Osaat lukujonon 0-20 (eteen- ja taaksepäin)
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-20
- Osaat lukujonon 0-100 (eteen- ja taaksepäin)
- Hallitset kymmenjärjestelmän konkreettisilla välineillä
- Ymmärrät kertolaskun käsitteen
- Osaat kertotaulut 1-5 ja 10
- Ymmärrät kerto- ja jakolaskun yhteyden
- Ymmärrät murtoluvun käsitteen konkreettisilla välineillä
- Hallitset laskemisen lukualueella 0-100

Aika

-Osaat kuukaudet
-Osaat viikonpäivät
-Osaat kellonajoista käsitteet tasat ja puolet
-Osaat kellonajoista käsitteet vaille ja yli