Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 2

Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet vuosiluokalla 2

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2


Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu,
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen,
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Tekstien tuottaminen

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot
L4 Monilukutaito

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöt vuosiluokalla 2

Sisällöt vuosiluokilla 1-2 on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

1. vuosiluokan sisältöaiheita syvennetään toisella luokalla.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:

Harjoitellaan:
-sanavaraston kartuttaminen
-kuunteleminen
-kysyminen ja vastaaminen
-kertominen
-viestintätapojen ja -tilanteiden havainnoiminen

Menetelmät:
-vuorovaikutusharjoitukset arkisissa tilanteissa
-keskustelu
-draamaharjoitukset

Apuna tai lähtökohtana:
-lastenkirjallisuus
-sadut
-kertomukset
-lorut
-tietotekstit
-mediatekstit
-pelit

S2 Tekstien tulkitseminen:

Harjoitellaan teknistä lukutaitoa:
-sana
-virke sekä virkkeen aloitus ja lopetusmerkit
-otsikko, teksti, kuva
-tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen erilaisten tekstien avulla
-lukukokemuksen jakaminen
-kerronnan peruskäsitteiden harjoitteleminen (päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika, juoni)
-tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, paikkaa ja järjestystä
-tekstien sisällön kertominen omin sanoin ja niistä keskusteleminen
-tiedon etsintä havainnoimalla ja tulkitsemalla ympäristöä, kuvia ja tekstejä
-sanojen luokittelminen ylä- ja alakäsitteisiin
-tiedon kertomisen harjoitteleminen


S3 Tekstien tuottaminen:

Harjoitellaan
-kuvasta ja kuvasarjasta kirjoittamista
-tarinoiden ja mielipiteen kertomista
-omien tarinoiden, kokemuksien, ajatuksien ja havaintojen kuvaamista
-omien tekstien suunnittelemista ja kertomuksen perusrakenteiden käyttöä niissä
-erilaisia ajan ja paikan ilmaisutapoja omissa teksteissä
-mielikuvituksen käyttämistä
-käsinkirjoittamista
-näppäintaitoja
-tekstien tuottamista yksin ja yhdessä toisten kanssa
-isoja ja pieniä tekstauskirjaimia
-fonologisen tietoisuuden harjoittelemista
-oikeinkirjoituksen perusasioiden harjoittelemista ja käyttämistä:
-sanaväliä, tavutusta, virkettä, isoja alkukirjaimia ja lopetusmerkkejä virkkeessä
-erisnimien kirjoittamista

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen:

Harjoiteltavia sisältöjä
-sanojen, sanontojen ja ilmaisutapojen pohtiminen
-kielellä leikkiminen lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla
-puhekielien ja kirjoitetun kielen erojen havainnoiminen
-monimuotoisiin teksteihin tutustuminen ja niiden käyttäminen ilmaisun virikkeenä ja keskustelun pohjana
-harjoitellaan kirjaston käyttöä
-itseä kiinnostavan lukemisen etsiminen
-lukuharrastuksesta kiinnostuminen ja sen ylläpitäminen
-lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin tutustuminen omassa lähiympäristössä
-juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin tutustuminen
-osalllistuminen esitysten ja muiden kulttuurituotteiden tekemiseen