Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet vuosiluokalla 1

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (L1, L2, L3)

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin (L1, L2, L7)

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla (L1, L2, L7)

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin (L1, L2, L7)

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan. (L1, L4, L5)
-erityisesti harjoitellaan teknistä lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä

T8 Kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen. (L2, L4, L5)

Tekstien tuottaminen
(L1, L4, L5, L7)

T10 Ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. (L2, L4, L5)

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia. (L1, L4, L5)

-erityisesti harjoitellaan sanatasoista oikeinkirjoitusta käsin ja koneella

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T12 Kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen. (L2, L4, L7)

T13 Innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön. (L2, L3, L4)

- Erityisesti innostetaan lukuharrastuksen kehittymiseen ja oman tasoisen lukemisen löytämiseen

T14 Ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa. (L2, L4, L7)

Suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Harjoitellaan:
-ympäristön kielellinen jäsentäminen
-nimeäminen
-kuunteleminen
-kysyminen/vastaaminen
-kertominen
-viestintätapojen/-tilanteiden havainnoiminen

Menetelmät:
-vuorovaikutusharjoitukset arkisissa tilanteissa
-keskustelu
-draamaharjoitukset

Apuna tai lähtökohtana:
-lastenkirjallisuus
-sadut
-kertomukset
-lorut
-tietotekstit
-mediatekstit
-pelit

S2 Tekstien tulkitseminen

Harjoitellaan teknistä lukutaitoa:
-kirjain
-äänne-tavu-sana
-virke sekä virkkeen aloitus ja lopetusmerkit
-otsikko, teksti, kuva
-tekstin ymmärtämisen harjoitteleminen
-lukukokemuksen jakaminen
-tekstien sisällön kertominen omin sanoin ja niistä keskusteleminen
-tiedon etsintä havainnoimalla ja tulkitsemalla ympäristöä, kuvia ja tekstejä
-tiedon kertomisen harjoitteleminen

S3 Tekstien tuottaminen

Harjoitellaan:
-tarinoiden kertomista
-mielipiteen kertomista ja perustelemista
-omien tarinoiden, kokemuksien, ajatuksien ja havaintojen kuvaamista puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
-puhutun kielen muuttamista kirjoitetuksi kieleksi
-mielikuvituksen käyttämistä
-tekstien tuottamista yksin ja yhdessä toisten kanssa
-isoja ja pieniä tekstauskirjaimia sekä käsin kirjoittaen että näppäimin
-oikeinkirjoituksen kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla
-virkkeen oikeinkirjoituksen perusasioita: tavutus, sanaväli, iso alkukirjain ja lopetusmerkki
-tuttujen erisnimien kirjoittamista

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

-sanojen, sanontojen ja ilmaisutapojen pohtiminen
-kielellä leikkiminen lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla
-monimuotoisiin teksteihin tutustumista mm. kirjallisuuden ja mediatekstien avulla
-luetun tekstin käyttöä oman ilmaisun virikkeenä
-pohditaan tekstien merkityksestä omassa arjessa
-tutustutaan kirjastoon ja sen käyttöön
-itseä kiinnostavan lukemisen etsiminen
-lukuharrastuksesta kiinnostuminen
-lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin tutustuminen omassa lähiympäristössä
-tutustutaan juhlaperinteisiin ja joihinkin kansanperinteen muotoihin
-osallistuminen esitysten ja muiden kulttuurituotteiden tekemiseenSuomen kielen ja kirjallisuuden arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Äänekosken perusopetuksen arviointia, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokalla 1.

Opettaja voi halutessaan käyttää Taitojen talo -itsearviointilomaketta, jossa arvioidaan seuraavien lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittymistä ja saavuttamista:

Lukeminen

-Osaat nimetä aakkoset
-Osaat kirjain-äänne vastaavuuden
-Tunnistat sanan alkuäänteen
-Tunnistat sanan loppuäänteen
-Osaat tavuttaa sanoja
-Osaat lukea tavuja
-Osaat lukea sanoja
-Luet lauseita
-Luet tekstiä
-Ymmärrät lukemasi

Kirjoittaminen

-Osaat kirjoittaa kirjaimet
-Osaat kirjoittaa tavuja
-Osaat kirjoittaa sanoja
-Osaat kirjoittaa lauseita
-Osaat käyttää isoa alkukirjainta, sanaväliä ja sopivaa loppumerkkiä.
-Osaat kirjoittaa tarinoita