Liikunnan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 1

Liikunnan tavoitteet vuosiluokalla 1

Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla
 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L4 Monilukutaito
T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina.
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sosiaalinen toimintakyky

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta.
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Psyykkinen toimintakyky

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja
 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Liikunnan sisällöt vuosiluokalla 1

S1 Fyysinen toimintakyky

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.

Liikunnassa vuosiluokalla 1 huomioidaan

 • Liikunnan vaikutus terveyteen
 • Puhtaudesta huolehtiminen
S2 Sosiaalinen toimintakyky

Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.

Liikunnassa vuosiluokalla 1 huomioidaan
 • Hyvät käytöstavat
 • Reilun pelin henki

S3 Psyykkinen toimintakyky

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai peleissä koetut tilanteet.

Liikunnassa vuosiluokalla 1 huomioidaan

 • Kannustavan ilmapiirin luominen
 • Ei korosteta keskinäistä kilpailua
 • Jokaisen oma taitotaso riittää
 • Jokainen uskaltaa tehdä parhaansa

Liikunnan arviointi vuosiluokalla 1

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
- edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä
- edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa
- edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa
- edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.