Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.[1] Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa on paikallisessa tuntijaossa määritelty valinnaisten aineiden sijoittaminen vuosiluokille 4 ja 7-9. Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjä on päätöksessään ottanut laaja-alaisesti huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toiselle asteelle [2].

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijaossa esitetyt VALINNAISTEN AINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokilla 1-9:

 • 4. lk 1 vvt
 • 7. lk 0,5 vvt
 • 8. lk 4,5 vvt
 • 9. lk 3 vvt

Valinnaisten aineiden tuntimääristä vl. 1-9 on Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa päätetty SIJOITETUT VALINNAISTEN AINEIDEN OPPITUNNIT vuosiluokille 4, 7 ja 8:

 • 4. lk 1 vvt TIETOTEKNIIKKA
 • 7. lk 0,5 vvt TIETOTEKNIIKKA
 • 8. lk 0,5 vvt TIETOTEKNIIKKA

Tavoite

- Oppilas on aktiivinen toimija: osallistuu opiskeltavan materiaalin tekemiseen.
- Oppilas omaa tarvittavat tvt-taidot opiskeltaviin aineisiin.
- Oppilas innostuu tietotekniikan harrastamisesta.
- Oppilas selviää tietoyhteiskunnassa. Tietää oppivansa uudet sovellukset.

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

vuosiluokka vvt sisällöt
4.lk 1 vvt -Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
- Käytössä olevien oppimisalustojen hallinta.
-Tekstin tuottaminen tietokoneella/älylaitteella. Kuvan liittäminen tekstiin.
-Taulukkolaskenta (sisältyykö matematiikkaan)
- Kuvankäsittelyn alkeet.
- Kuvankäsittelyohjelman alkeet
- Kymmensormijärjestelmään tutustuminen.
- Tietoturva ja viisas netin käyttäminen (ikärajat, omien tietojen jakaminen, nettikiusaaminen)
- Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
- Tekijänoikeudet
7.lk 1/2 vvt -Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
-Tekstinkäsittelyn perusteet: Tekstin tyylit ja muotoilu, taulukot, kuvan lisääminen, sisällysluettelo,sivunumerointi.
-Taulukkolaskenta ja siihen liittyvän grafiikan käyttäminen
-Tietoturvallisuus ja vastuullinen tietotekniikan käyttäminen (oma- ja laitteiden tietoturva)
-Sähköinen viestintä
-Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
-Tekijänoikeus
-sähköinen asiointi (opo)
8.lk 1/2 vvt -Koulussa käytössä olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttäminen.
-Tekstinkäsittelyn perusteet: Tekstin tyylit ja muotoilu, taulukot, kuvan lisääminen, sisällysluettelo,sivunumerointi.
-Taulukkolaskenta ja siihen liittyvän grafiikan käyttäminen (sisältyykö matematiikkaan)
(- Sähköinen esitys?)
-Tietoturvallisuus ja vastuullinen tietotekniikan käyttäminen (oma- ja laitteiden tietoturva)
-Sähköinen viestintä
-Tiedonhaku ja lähdekritiikki.
-Tekijänoikeus
-sähköinen asiointi (opo)


Äänekosken perusopetuksessa valinnaiset aineet vuosiluokilla 7-9

Äänekosken perusopetuksen vuosiluokille 7 ja 8 on sijoitettu 0,5 vvt/vuosiluokka tietotekniikkaa (yhteensä 1 vvt) osana valinnaisia aineita.

Vuosiluokkien 8 ja 9 valinnaiset aineet käsittävät 2 vuosiviikkotunnin oppiainekokonaisuuksia ja 1 vvt oppiainekokonaisuuksia. Opetuksen järjestäjä on päättänyt, että 2 vuosiviikkotunnin oppiainekokonaisuuksia ovat liikunta, kuvataide, musiikki, kotitalous, tekninen työ, tekstiilityö, tieto- ja viestintäteknologia, yrittäjyys ja ilmaisutaito. Poikkeuksen tekee B2-kieli, joka paikallisen kieliohjelman mukaan opetetaan 4 vuosiviikkotunnin kokonaisuutena 8. ja 9. vuosiluokalla (8.lk 2 vvt ja 9. 2 vvt). kieliohjelma ja kielten ryhmäkoko

Vuosiluokkien 8 ja 9 valinnaisten aineiden 1 vuosiviikkotunnin oppiainekokonaisuuksissa pyritään tuomaan esille koulujen omaleimaisuus ja osaaminen. Opetuksen järjestäjä hyväksyy koulukohtaisen valinnaisainetarjottimen (1 vvt oppiainekokonaisuudet) ennen opetuksen alkamista. Valinnaisainetarjottimen vaihtoehdoista määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Koulu luo itse valinnaisainetarjottimen, jossa se hyödyntää omia vahvuuksian ja paikallisia olosuhteita.

Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

V-kori Valinnaiset aineet (syventävät)

 • 8.lk 2 vvt +1 vvt
 • 9.lk 1vvt + 1 vvt
 • B2-kieli ainoa ns. pitkä valinnaisaine, jossa 2vvt + 2 vvt (8. ja 9. vuosiluokilla)
 • 2 vvt oppiainekokonaisuudet: LI, KO, TS, TN, KU, MU, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA, YRITTÄJYYS ja ILMAISUTAITO
 • 1 vvt oppiainekokonaisuudet (8.lk ja 9.lk): koulujen omaleimaisuus ja osaaminen esille​, tarvetta syventäviin opintoihin mm. kielissä, matematiikassa
 • Ei tarvetta rajata oppilaan valintaa​, mutta oppilas ei voi valita samasisältöistä oppiainekokonaisuutta kahdesti
 • Arviointi: oma arviointi (2 vvt -> arvosana, 1 vvt-> sanallinen arviointi?)
 • Valinnaisten aineiden tehtävä, tavoitteet ja sisällöt luodaan aineryhmittäin ja/tai koulukohtaisesti syyslukukaudella 2017
 • 1 vvt valinnaisaineissa voi tulla vaihtelua lukuvuosittain


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.[1]

Soveltavat valinnaiset aineet voivat opetussuunnitelman perusteiden mukaan sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Äänekosken perusopetuksen vuosiluokkien 8 ja 9 soveltavia valinnaisaineita ovat H-korin hybridi-valinnaisaineet. Vuosiluokkien 8 ja 9 valinnaisten aineiden 1 vuosiviikkotunnin hybridi-valinnaisaineilla pyritään tuomaan esille koulujen omaleimaisuus ja osaaminen sekä mahdollistamaan monipuolinen yhteistyö niin oppiaineiden kesken kuin koulun lähiympäristön kanssa. Hybridi-valinnaisaineiden avulla rikotaan vuosiluokkarajoja. Opetuksen järjestäjä hyväksyy koulukohtaisen valinnaisainetarjottimen (1 vvt hybridi-valinnaisaineet) ennen opetuksen alkamista. Valinnaisainetarjottimen vaihtoehdoista määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet. Koulu luo itse valinnaisainetarjottimen, jossa se hyödyntää omia vahvuuksian ja paikallisia olosuhteita.

H-kori Hybridi-valinnaisaineet (soveltavat)

 • vuosiluokat 8 ja 9 yhdistetty samoihin hybridi-valinnaiskokonaisuuksiin
 • 8.lk 1 vvt ja 9.lk​ 1 vvt
 • 5-7 eri kokonaisuutta, joista oppilas suorittaa kaksi 8. ja 9. luokkien aikana
 • koulukohtaisesti päätetään, toteutetaanko hybridi-valinnaisaineet monialaisina kokonaisuuksina vai laaja-alaiseen osaamisen taitoon kiinnitettyinä kokonaisuuksina