12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa, miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään.

Mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, laaditaan opetussuunnitelma kunkin taide- ja taitoaineen osalta ottaen huomioon ko. oppiaineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne.

Mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.

Äänekosken perusopetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaisuus toteutetaan 4. ja 5. luokalla.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy koulukohtaisen valinnaisainetarjottimen ennen opetuksen alkamista. Valinnaisainetarjottimen vaihtoehdoista määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan. Koulu luo itse valinnaisainetarjottimen, jossa se hyödyntää omia vahvuuksian ja paikallisia olosuhteita.

Kukin valinnaisaine koostuu useamman taide- ja taitoaineen aihealueista. Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa valinnaisainetarjottimen sisältöihin. Oppilas valitsee valinnaisainetarjottimen sisällöistä häntä kiinnostavat aiheet. Mikäli ensisijaista valintaa ei voida liian pienen ryhmäkoon vuoksi toteuttaa, otetaan huomioon varavalinnat. Kokonaistuntimäärä kurssille on 38h, joka voi sisältää yhden tai useamman aihealueen valinnan. Lukuvuositodistukseen kurssi kirjataan nimellä taito- ja taideaineiden valinnainen, sen lisäksi todistuksesta tulee ilmetä, mitä aihealueita kurssi on sisältänyt. Valinnaisaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä annettujen tehtävien tekemistä.

Äänekosken perusopetuksessa taide- ja taitoaineiden valinnaisuus vuosiluokilla 7-9

Äänekosken perusopetuksen 7.vuosiluokan taide- ja taitoaineiden valinnaistunti (1 vvt) on opetuksen järjestäjän päätöksellä sijoitettu 7.lk käsityöhön.

Vuosiluokkien 8 ja 9 taide- ja taitoaineiden valinnaisuus käsittää kuvataiteen, käsityön, musiikin ja kotitalouden oppikokonaisuuksia (2 vvt) oppilaan oman valinnan mukaan. Opetuksen järjestäjä on päättänyt, että edellä mainittuja taide- ja taitoaineita tarjotaan ns. T-korissa, sillä näitä oppiaineita ei opeteta kaikille yhteisinä oppiaineina vuosiluokilla 8 ja 9. Mikäli oppilas on seitsemännelle luokalle siirtyessään valinnut liikuntapainotteisen opetuksen, ei hänellä ole mahdollisuutta valita uutta taide- ja taitoainetta valinnaisena T-korista.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisten oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

T-kori Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet

  • KUVATAIDE, KÄSITYÖ, MUSIIKKI, KOTITALOUS
  • Yhden kokonaisuuden laajuus 2 vvt
  • 8.LK 1 X 2 vvt valinta
  • 9.LK 1 X 2 vvt valinta
  • Valinnaisaineet ovat omia kokonaisuuksia 8. ja 9. luokalla
  • Arviointi: arvioidaan osana kaikille yhteistä oppiainetta​ perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan
  • Jos oppilas liikuntapainotteisella luokalla, hän ei valitse tästä kiintiöstä