LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelman alaluvussa 1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma on Äänekosken perusopetuksen paikallinen tuntijako, jossa on esitetty taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien ja valinnaisten aineiden tuntien sijoittelu eri vuosiluokille. Lisäksi samassa alaluvussa on esitetty kieliohjelma ja kielten opetuksen ryhmäkoko, mikä määrittää, mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa SIJOITETUT TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISTUNNIT vuosiluokille 1-7:
 • 4.lk kuvataiteeseen (1 vvt)
 • 5. lk käsityöhön (1 vvt)
 • 6. lk käsityöhön (2 vvt)
 • 7.lk käsityöhön (1vvt)
Äänekosken perusopetuksen oppilaiden VALITTAVAT VALINNAISET TAIDE- JA TAITOAINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokille 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 5. lk 1 vvt
 • 8. lk 2 vvt
 • 9. lk 2 vvt
Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelman tuntijaossa esitetyt VALINNAISTEN AINEIDEN TUNTIMÄÄRÄT vuosiluokilla 1-9:
 • 4. lk 1 vvt
 • 7. lk 0,5 vvt
 • 8. lk 4,5 vvt
 • 9. lk 3 vvt
Valinnaisten aineiden tuntimääristä vl. 1-9 on Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmassa päätetty SIJOITETUT VALINNAISTEN AINEIDEN OPPITUNNIT vuosiluokille 4, 7 ja 8:
 • 4. lk 1 vvt TIETOTEKNIIKKA
 • 7. lk 0,5 vvt TIETOTEKNIIKKA
 • 8. lk 0,5 vvt TIETOTEKNIIKKA

Äänekosken perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja valinnaiset aineet esitellään tämän luvun 12 alaluvussa 12.1. Vuosiluokan 4 valinnaisen aineen, tietotekniikan 1 vvt, tavoitteet, sisällöt ja arviointi on kuvattu alaluvussa 12.2 Tietotekniikka 4.lk, 7.lk ja 8. lk.

Äänekosken perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokkien 3-6 vuosiviikkotunnit jakaantuvat taulukon mukaisesti 1.8.2016 alkaen.

Oppiaine
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
YHTEENSÄ
A2-KIELI
B2-KIELI
A2-KIELEN VUOSIVIIKKOTUNTIMÄÄRÄ
3lk
5
2
0
4
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
2
3
0
0
0
22
4lk
5
2
0
3
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
3
0
2
1
24
2
26
5lk
5
3
0
4
3
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0
2
0
25
2
27
6lk
4
2
2
4
3
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
2
0
2
0
25
2
27
MINIMITUNTIMÄÄRÄ (423/2012)
22 24 25 25

Äänekosken perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ja valinnaiset aineet

Äänekosken perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokkien 7-9 vuosiviikkotunnit jakaantuvat esitetyn taulukon mukaisesti porrastetusti
 • 1.8.2017 alkaen 7. vuosiluokka
 • 1.8.2018 alkaen 8. vuosiluokka
 • 1.8.2019 alkaen 9. vuosiluokka.
Oppiaine
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
YHTEENSÄ
A2-KIELI
B2-KIELI
A2-KIELEN VUOSIVIIKKOTUNTIMÄÄRÄ
7lk
3
2
1
3
0
1
1
1
1
1
1
2
0
0,5
2
2
2
2
3
1
0,5
30
2
32
8lk
4
2
1
4
0
1
1
1
2
1
1
2
0
0,5
0
0
0
3
0
2
4,5
30
2*
2*
30
9lk
3
3
2
4
0
2
1
2
0
1
1
0
3
1
0
0
0
2
0
2
3
30
2*
2*
30
MINIMITUNTIMÄÄRÄ (423/2012) 29 29 30

* = sisällytetään valinnaisiin aineisiin.

T-kori Taide- ja taitoaineiden valinnaiset oppiaineet
 • KUVATAIDE, KÄSITYÖ, MUSIIKKI, KOTITALOUS
 • Yhden valinnaisen laajuus 2 vvt
 • 8.LK 1 X 2 vvt valinta
 • 9.LK 1 X 2 vvt valinta
 • Valinnaisaineet ovat omia kokonaisuuksia 8. ja 9. luokalla
 • Arviointi: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan arvioidaan osana kaikille yhteistä oppiainetta
 • Jos oppilas oppiainepainotteisella luokalla, hän ei valitse tästä kiintiöstä

V-kori Valinnaiset aineet (syventävät)

 • 8.lk 2 vvt +1 vvt
 • 9.lk 1vvt + 1 vvt
 • B2-kieli ainoa ns. pitkä valinnaisaine, jossa 2vvt + 2 vvt (8. ja 9. vuosiluokilla)
 • 2 vvt oppiainekokonaisuudet: LI, KO, TS, TN, KU, MU, TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA, YRITTÄJYYS ja ILMAISUTAITO
 • 1 vvt oppiainekokonaisuudet (8.lk ja 9.lk): koulujen omaleimaisuus ja osaaminen esille​, tarvetta syventäviin opintoihin mm. kielissä, matematiikassa
 • Jos oppilaalla on A2-kieli, hänellä on valittavana vain 8.lk 1 vvt oppiainekokonaisuus
 • Ei tarvetta rajata oppilaan valintaa​, mutta oppilas ei voi valita samasisältöistä oppiainekokonaisuutta kahdesti
 • Arviointi: oma arviointi (2 vvt tai 4 vvt -> arvosana, 1 vvt tai alle -> sanallinen arviointi)
 • Valinnaisten aineiden tehtävä, tavoitteet ja sisällöt luodaan aineryhmittäin ja/tai koulukohtaisesti syyslukukaudella 2017
 • 1 vvt valinnaisaineissa voi tulla vaihtelua lukuvuosittain

H-kori Hybridi-valinnaisaineet (soveltavat)
 • vuosiluokat 8 ja 9 yhdistetty samoihin hybridi-valinnaiskokonaisuuksiin
 • 8.lk 1 vvt ja 9.lk​ 1 vvt
 • 5-7 eri kokonaisuutta, joista oppilas suorittaa kaksi 8. ja 9. luokkien aikana
 • koulukohtaisesti päätetään, toteutetaanko hybridi-valinnaisaineet monialaisina kokonaisuuksina vai laaja-alaiseen osaamisen taitoon kiinnitettyinä kokonaisuuksina
 • Hybridi-valinnaisaineiden tehtävä, tavoitteet ja sisällöt luodaan koulukohtaisesti
 • Arviointi: 1 vvt -> sanallinen arviointi