1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta[1]. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan[2]. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa määrättävät asiat perustuvat.

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.


[1] Perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) ja valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta (423/2012)

[2] Perusopetuslaki 14 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus (422/2012) 13 §

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken kaupungin perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma laaditaan koulujen yhteisenä (vuosiluokat 1-9). Koulukohtaiset täydennykset laaditaan koulujen työsuunnitelmiin Wilmassa.

Äänekosken kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma laaditaan suomenkielisenä.

Opetussuunnitelma toteutetaan Äänekoskella pääosin ainejakoisena. Opetusta voi toteuttaa myös eheytettynä, jolloin erityisesti laajasta eheytetystä opetuksesta tulee olla kirjaus koulun työsuunnitelmassa. Perusopetuslain mukaan kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman mukaisesti. Työsuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuoden työsuunnitelmassa päätetyistä asioista.

Äänekoskella opetus voidaan järjestää osittain yhdysluokkaopetuksena. https://peda.net/id/50879cb82bd

Opetuksen järjestäjän mahdollistaessa eteneminen vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti, tulee tämä opetuksen järjestämistapa kuvata paikallisessa opetussuunnitelmassa. Äänekosken paikallinen opetussuunnitelma on laadittu vuosiluokkiin jaetun järjestelmän mukaisesti. Lainsäädäntö mahdollistaa myös vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestä­misen. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelmää voidaan käyttää oppilas- tai ryhmä­kohtaisesti. Opinnoissa edistyminen pohjautuu silloin järjestelmään, jossa opiskelun tavoitteet on jaettu opintokokonaisuuksiin, jotka eivät muodostu lukuvuosista. Jaksojen laajuus voi vaih­della. Olennaista on, että eteneminen on tavoitteellista ja opetussuunnitelmaan pohjautuvaa.https://peda.net/id/50879cb82bd

Äänekosken Kasvun ja oppimisen lautakunta on aiemmin päättänyt perusopetuksen tuntijaon (27.8.2015) sekä sen tarkistuksen (29.3.2016).
Äänekosken paikallinen tuntijako 2016.pdf

Lisäksi lautakunta päätti 29.3.2016 opetussuunnitelman kieliohjelman.
Kieliohjelma ja ryhmäkoko Äki ops 2016.pdf

Paikallisesta tuntijaosta ja kieliohjelmasta selviää valinnaisten taide- ja taitoaineiden sijoittuminen vuosiluokille 1-9. Vuosiluokkien 4 ja 5 valinnaiset taide- ja taitoaineet ovat koulukohtaisia ja niiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi koulut hyväksyttävät opetus- ja kasvatusjohtajalla lukuvuosittain. Peda.netin valinnaiset aineet (luku 12) sivulle kirjataan laajempi kuvaus kyseisten valinnaisten taide- ja taitoaineista. Koulukohtaisesti kuvaukset tehdään koulun työsuunnitelmaan lukuvuosittain. Vuosiluokille 4 (1 vvt), 7 (0,5 vtt) ja 8 (0,5 vtt) sijoitetut valinnaisten aineiden osalta tarjotaan kaikille tietotekniikkaa, jonka kuvaus esitellään valinnaisten aineiden yhteydessä (luku 12). Äänekosken kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 valinnaiset taide- ja taitoaineet sekä valinnaiset aineet rakennetaan lukuvuoden 2016-2017 aikana.

Oppilaanohjauksen järjestelyt kuvataan Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa.

Äänekosken kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma rakennetaan Peda.net -sivustolle yhteistyössä Äänekosken esiopetuksen ja muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelma nivoutuu kiinteästi valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin täydentyen paikallisilla opetussuunnitelman painotuksilla ja paikallisesti päätettävillä asioilla. Paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan vuoden 2016 aikana. Vuosiluokkien valinnaisuus valmistellaan lukuvuoden 2016-2017 aikana. Opetussuunnitelma julkaistaan sähköisenä Peda.net -sivustolla Äänekosken kaupungin alasivulla.

Äänekosken kaupungin opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiän nimeämä opetussuunnitelman ohjausryhmä on koordinoinut paikallista opetussuunnitelmatyötä syksystä 2013 lähtien. Opetus- ja kasvatusjohtaja on nimennyt Äänekosken kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmantyön koordinaattoriksi 1.8.2014 alkaen lehtori Paula Huuskan. Ohjausryhmän muodostavat opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä (pj.), opetussuunnitelmatyön koordinaattori lehtori Paula Huuska (sihteeri), rehtori Mika Lehtonen, rehtori Mauri Kangaskesti, rehtori Arto Mäkinen, apulaisrehtori ja erityisopetuksen koordinaattori Satu Tarvainen, perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen ja päiväkodinjohtaja Tuula Sarja.

Ops-ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti mukana maakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelmaverkostossa. Osaava Keski-Suomen organisoima verkosto on luonut yhteisen sähköisen alustan opetussuunnitelmatyöhön. Peda.net sivustolla on Keski-Suomen kuntien yhteinen opetussuunnitelma-alusta, jossa jokaisella kunnalla on sähköisenä valtakunnallinen opetussuunnitelma, jota täydennetään paikallisesti. Tähän sähköiseen opetussuunnitelmaan linkitetään opetussuunnitelmaan kytkeytyvät muut paikalliset suunnitelmat, kuten Äänekosken kaupungin perusopetuksen TVT-strategia.

Syyslukukaudella 2014 (4.10.2014) on Äänekosken kaupungin perusopetuksen ja esiopetuksen opettajilla ollut koulutuspäivä yhdessä Saarijärven kaupungin perusopetuksen opettajien kanssa. Koulutuspäivän teemana on ollut OPS2016. Koulutuspäivän aikana on tutustuttu opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan, pohdittu laaja-alaisten osaamisalueiden näkyvyyttä opetuksessa ja oppimisessa. Opetussuunnitelmatyöhön on innostettu opetushenkilöstöä mukaan kaikista kouluista paikallista opetussuunnitelmaa valmisteleviin työryhmiin. Syyslukukauden 2014 aikana on ohjausryhmässä muodostettu 11 työryhmää paikallisen opetussuunnitelmatyön edistämiseksi. Työryhmistä 8 perustuu oppiainekokonaisuuksiin. Arviointi, erityisopetus-oppilaanohjaus ja esiopetus-alkuopetusnivel muodostavat 3 työryhmää. Työryhmien työskentelyä koordinoi ns. laajennettu ohjausryhmä, jonka muodostavat aiemmin mainittu ohjausryhmä lisättynä työryhmien vetäjillä ja sähköisen alustan tuella. Ops-ohjausryhmä on kutsunut työryhmien vetäjät. Perusopetuksen opettajat ovat saaneet ilmoittautua työryhmiin oman mielenkiintonsa mukaan. Työryhmät ovat työskennelleet kevätlukukaudesta 2015 lähtien.Työryhmissä työskentelee 70 opettajaa ja rehtoria eri luokka-asteilta ja eri kouluista.

Paikallisen opetussuunnitelman työversio on ollut alusta lähtien julkinen ja sitä on voinut kommentoida Peda.netin sähköisessä työympäristössä (https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops). Työversioon kirjautuneet kommentit ja paikalliseen opetussuunnitelmaan liittyvät yhteydenotot on saatettu OPS-ohjausryhmän tietoon ja opetussuunnitelman valmistelutyön tueksi. Opetushenkilöstölle on järjestetty yhteisiä opetussuunnitelmaan keskittyviä VESO-päiviä lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016. Rehtorikokouksissa on säännöllisesti käsitelty opetussuunnitelmaan liittyviä asiakokonaisuuksia ja suunnitelmia. Koulujen rehtorit kuuluvat ns. laajennettuun OPS-ohjausryhmään, joka on kokoontunut lukuvuoden 2015-2016 aikana noin kerran kuudessa viikossa. Varsinainen koko opetushenkilöstöä koskeva opetussuunnitelmatyön aloitus lokakuussa 2014 tehtiin yhdessä Saarijärven kunnan perusopetuksen opettajien kanssa. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen maakunnallisesti verkostuen (Osaava Keski-Suomi). Maakunnan kuntien opetussuunnitelmien työversiot ovat yhteisellä Peda.net -alustalla avoimesti luettavissa ja kommentoitavissa.

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustaan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Opetussuunnitelman laatimisessa vuorovaikutteinen yhteistyö varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, nuorisopalveluiden sekä kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon henkilöstön kanssa on ollut myös keskeistä. Äänekosken kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa laaditaan yhdessä esiopetuksen opetussuunnitelman kanssa. Esiopetuksen ja 1.vuosiluokan nivelvaiheen yhteistyötä tehdään opetussuunnitelman laadinnassa työryhmätasolla.

Huoltajia on osallistettu keväällä 2014 laajalla tulevaisuuden kouluun ja tulevaan opetussuunnitelmaan kohdistuvien odotusten kartoituksella (kysely yhteistyönä Osaava Keski-Suomen kanssa). Huoltajien mielipiteitä uudistuvasta opetussuunnitelmasta on huomioitu marraskuussa 2015 järjestetyssä perusopetuksen ja esiopetuksen yhteisessä vanhempainillassa, jonka teemoja on ollut lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen. Vanhempainillassa yhteistyökumppanina on toiminut Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitos. IdeaIkkuna-hankkeen avulla on koottu vanhempainillan tuotokset sähköiselle alustalle. Huoltajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa tulevan opetussuunnitelman mukaisen käyttäytymisen arvioinnin tavoitteiden laatimisessa huoltajille osoitetun Wilma-kyselyn avulla maaliskuussa 2016. Lisäksi koulujen johtokunnille on tuotu opetussuunnitelmatyön terveisiä.

Äänekosken opetuspalveluiden sidosryhmät ovat olleet mukana uuden opetussuunnitelman laatimisessa pohtimalla yhdessä, miten äänekoskelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta voitaisiin parantaa tulevaisuudessa. Opetus- ja nuorisopalveluiden yhteisessä verkostotilaisuudessa helmikuussa 2016 on ollut mukana niin seurakuntien, yhdistysten kuin järjestöjenkin edustajia eripuolilta Äänekoskea.

Perusopetuslain 47 a §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun. Koulujen tulee huolehtia siitä, että oppilaiden osallisuus toteutuu, kun opetussuunnitelman toteutumista aeltaan suunnitella ja valmistella. Oppilasedustajille mahdollistetaan osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon koulussa. Koulujen tulee vahvistaa osallisuuden toteutumista toimintakulttuurissa kokonaisuudessaan. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumisen tapoihin.

Äänekosken perusopetuksen oppilaat ovat osallistuneet keväällä 2014 laajaan tulevaisuuden kouluun ja tulevaan opetussuunnitelmaan kohdistuvien odotusten kartoitukseen visioimalla tulevaisuuden koulua omista toiveista käsin.Visioista on tehty koonti kouluittain ja koontia on hyödynnetty paikallisen opetussuunnitelman valmistelutyössä (Tulevaisuuden koulu -kartoitus yhteistyönä Osaava Keski-Suomen kanssa).

Koulujen oppilaskuntien hallitukset ovat osallistuneet käyttäytymisen arvioinnin tavoitteiden luomiseen. Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteiden osalta oppilaskuntien hallitukset ovat verranneet vuoden 2004 opetussuunnitelman tavoitteita uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin ja oman koulun järjestyssääntöihin ja toimintatapoihin. Oppilaskuntien hallitusten koonteja hyödynnetään valmisteltaessa Äänekosken perusopetuksen käyttäytymisen arvioinnin tavoitteita ja kriteereitä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja muutosten viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmansa ja parantaa sen laatua ja toimivuuttamyös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä