Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

Opintojen aikainen arviointi

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.

Arviointi lukuvuoden aikana
Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta.
Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta. Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.
Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään

• mitä heidän on tarkoitus oppia
• mitä he ovat jo oppineet
• miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja työskentelytaitoja.

Arviointi lukuvuoden päättyessä
Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita lukuvuositodistuksiin.

Valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1-6 opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroarvosanalla. Vuosiluokilla 7-9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajuisista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain
Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle vuosiluokalle.
Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.
Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti
Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti1. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, joidenkin opetusryhmien tai yksittäisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä. Koko koulun tai yksittäisen opetusryhmän kohdalla vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksittain.
Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa koulusta.
__________________________________
1Perusopetusasetus 11§ 3 mom.

Keski-Savo

Keski-Savossa arviointi suoritetaan oheisen vuosikellon mukaisesti:

Lopullinen oppimisen arvioinnin vuosikellot.jpgOpettajan antaman arvioinnin tulee olla monipuolista, kannustavaa ja oppimista ohjaavaa. Arviointikriteerit tehdään oppijoille ja huoltajille selväksi jo lukuvuoden alussa. Opiskeluun kuuluu myös ohjattua itse- ja vertaisarviointia. Työtapojen valinnan täytyy mahdollistaa monipuolisen arvioinnin toteutuminen.

Arviointikeskustelu käydään luokilla 1-4 kerran lukuvuodessa opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Kouluissa keskustelun järjestävät luokanopettajat ja(tarvittaessa keskusteluihin voi osallistua myös oppilaan muita opettajia). Luokanopettaja saa arviointitietoa muilta oppilasta opettavilta opettajilta sekä koulun henkilökunnalta. Arviointikeskustelulla korvataan väliarviointi vuosiluokilla 1-4.

Arviointikeskustelun tavoitteena on antaa ja saada tietoa oppilaan saavuttamista oppimistavoitteista ja edistymisestä sekä asettaa tavoitteita tulevalle työskentelylle. Arviointikeskustelun tarkoitus on kuulla oppilaan omia, opettajan ja huoltajan näkemyksiä. Keskustelun kohteina ovat ainakin työskentelytaidot, sosiaaliset taidot sekä edistyminen eri oppiaineissa. Keskustelussa tulee antaa tietoa oppilaan vahvuuksista ja niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Lisäksi keskustelussa käsitellään muita oppilaan kasvun kannalta ajankohtaisia asioita. Keskustelun tulee olla avointa ja luottamuksellista ja siihen tulee valmistautua huolellisesti etukäteen. Sekä oppilaalla että huoltajalla on velvollisuus osallistua keskusteluun. Käydyt keskustelut merkitään opiskelijahallinto-ohjelmaan (Wilman,Helmi). Arviointilomakkeesta arkistoidaan kopio koululla, tietosuoja huomioon ottaen, koulussa oppilaana olon ajan.

Vuosiluokilla 5-9 luokanopettajan/aineenopettajan tulee antaa henkilökohtaista palautetta sekä tiedottaa huoltajille oppilaan edistymisestä oppiaineessa muutenkin kuin summatiivisten kokeiden arvosanat ilmoittamalla.

Lukuvuosiarvioinnissa vuosiluokilla 1-4 on käytössä sanallinen arviointi. Vuosiluokilla 5-9 arviointi on numeroarviointi.

Käyttäytyminen arvioidaan luokilla 1-4 sanallisesti ja luokilla 5-9 numeroarvioinnilla tavoitteiden mukaisesti. Käyttäytymisen arvosanan antavat kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä.

Oppilaan siirtymisessä seuraavalle luokalle noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjeistusta. Koulukohtaisesti päätetään käytännöistä, milloin ja millä tavalla huoltajaa informoidaan, mikäli näyttää siltä, että siirtyminen seuraavalle vuosiluokalle on estymässä.

Arviointi nivelvaiheissa

Toisen ja kuudennen luokan lopussa opettaja käy oppilaan kanssa ohjaavan palautekeskustelun. Mikäli on tarpeen suunnitella oppilaalle tukitoimia, pyydetään myös huoltaja keskusteluun mukaan. Muutoin keskustelussa esille tulleista näkökohdista lähetetään huoltajalle tiedote ja huoltajalla on myös tässä yhteydessä mahdollisuus tuoda omia näkökohtia esille.Osaamiskeskustelussa käydään läpi arviointia laaja-alaisen osaamisen tulevaisuuden taidoissa:

 • oppimaan oppiminen
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot
 • yhteistyötaidot
 • elämänhallinnan taidot

Tarvittaessa keskustellaan myös oppiaineista, käyttäytymisesstä ja hyvinvoinnista. Keskustelussa tuodaan esille oppilaan vahvuuksia ja pyritään vahvistamaan oppilaan opiskelumotivaatiota.

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointikriteerit

Käyttäytymisen arviointi luokilla 1-4

Osaat hyvin Osaat perustaidot Taitosi vaihtelevat Tarvitset harjoitusta
1. Kannat vastuuta koulussa tehtävästä työstä ja olet omaehtoisesti valmis auttamaan muita. Oppilas on kaikille avulias kaikissa tilanteissa ja toimii vastuullisesti eri tilanteissa Oppilas on pääsääntöisesti avulias ja huolehtii tehtävistään Oppilas käyttäytyy avuliaasti vain aikuisen läsnä ollessa ja tarvitsee usein ohjausta tehtävien suorittamiseksi. Oppilas ei ota toisia huomioon tai jopa aiheuttaa vahinkoa muille. Tehtävien suorittaminen vaatii aikuisen jatkuvaa valvontaa.
2. Otat myönteisesti toiset huomioon ja käyttäydyt hyvien tapojen mukaisesti
Oppilas hallitsee hyvät käytöstavat ja käyttäytyy kohteliaasti kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan.
Oppilaan kielenkäyttö on aina asiallista
Oppilas osaa huomioida toisia ja käyttäytyy pääsääntöisesti kohteliaasti.
Oppilas osaa pääsääntöisesti käyttää asiallista kieltä.
Oppilas pystyy huomioimaan toisia ja käyttäytymään kohteliaasti aikuisen valvonnassa.
Oppilas ei vielä hallitse asiallista kielenkäyttöä ja loukkaa tarkoituksellisesti muita.
Oppilas suhtautuu kielteisesti toisiin työyhteisön jäseniin ja käytös on usein epäkohteliasta.
Oppilas kiroilee ja käyttää epäasiallista kieltä.
3. Arvostat ympäristöä ja kouluyhteisöä Oppilas kunnioittaa ja käyttää koulun ja omaa omaisuuttaan asiallisesti ja siististi Oppilas useimmiten käyttää ja kohtelee kouluympäristöään hyvin Oppilas tarvitsee aikuisen valvontaa kouluympäristön asialliseen kohteluun Oppilas rikkoo ja sotkee kouluympäristöään
4. Noudatat yhteisiä sääntöjä ja edistät työrauhaa Oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita myös ilman aikuisen valvontaa ja tukee aktiivisesti omilla toimillaan luokan työrauhaa kaikissa tilanteissa Oppilas noudattaa sääntöjä aikuisen valvonnassa ja antaa toisille työrauhan Oppilas noudattaa sääntöjä yleensä ja antaa useimmiten toisille työrauhan. Aikuisen ohjausta tarvitaan toisinaan Oppilas tarvitsee koko ajan aikuisen ohjausta sääntöjen ja ohjeiden noudattamiseen ja häiritsee koulutyötä ja koulutovereitaan toistuvasti

Käyttäytymisen tavoitteet Keski – Savon peruskouluissa luokilla 5-9

1. Oppilas kantaa vastuuta koulussa tehtävästä työstä ja on omaehtoisesti valmis auttamaan muita.

 • Oppilas toimii aktiivisesti oman luokkansa ja koulunsa yhteishengen kohottamiseksi
 • Oppilas toimii rakentavasti ja luotettavasti ongelmanratkaisutilanteissa
 • Oppilas on toiminnoissaan luotettava ja vastuuntuntoinen sekä valmis ilmoittamaan havaitsemistaan väärinkäytöksistä

2. Oppilas ottaa myönteisesti toiset huomioon ja käyttäytyy kohteliaasti.

 • Oppilas kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.
 • Oppilas suvaitsee erilaisuutta.
 • Oppilas noudattaa hyviä tapoja ja ottaa huomioon eri tilanteiden vaatimukset käyttäytymisessään.
 • Oppilas ei kiusaa muita.
 • Oppilas on avulias, ystävällinen ja huomaavainen toisia kohtaan

3. Oppilas arvostaa ja kunnioittaa ympäristöään sekä kouluyhteisöä.

 • Oppilas kunnioittaa toisen omaisuutta.
 • Oppilas käyttää koulun omaisuutta asiallisesti ja siististi.
 • Oppilas ei riko tai sotke kouluympäristöä.

4. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja edistää työrauhaa eikä hänellä ole rangaistuksia.

 • Oppilas on rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Oppilas antaa työrauhan muille ja itselleen.
 • Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja luokassa päätettyjä käyttäytymistapoja.
 • Oppilas saapuu ajoissa oppitunnille eikä ole turhaan pois koulusta.
 • Oppilas noudattaa ja edistää hyviä ruokailutapoja.
 • Oppilas noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita.

5. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja kunnioittavaa.

 • Oppilas puhuu sopivalla tavalla.
 • Oppilaan kielenkäyttö koulutovereita kohtaan on asiallista.
 • Oppilas kuuntelee myös muita ja hyväksyy erilaiset mielipiteet.

Arviointikriteerit luokat 5-9

10 - Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä. Oppilas noudattaa esimerkillisesti yhteisiä sääntöjä ja edistää työrauhaa eikä hänellä ole rangaistuksia.

9 - Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä ja pyrkii edistämään työrauhaa. Hänellä ei ole rangaistuksia

8 - Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käyttäytyminen on pääsääntöisesti asiallista toisia ja ympäristöä kohtaan. Oppilas noudattaa yleensä kouluyhteisön sääntöjä eikä häntä ole rangaistu huonosta käytöksestä oppilaita tai henkilökuntaa kohtaan.

7- Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee ajoittain opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä ja kielenkäyttöönsä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai mahdollisesti muilla toimenpiteillä.

6 - Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti. Hän häiritsee opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä. Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin toimin.

5 - Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä ja kielenkäyttönsä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu erittäin usein kurinpidollisin toimin. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä.

4 - Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle.