Elämyksellistä mediaa 2

Elämyksellistä mediaa 2

Vuosiluokka: 9.lk

Valinnaisen tehtävä: Syventää oppilaan kiinnostusta kieliä ja kulttuureita kohtaan sekä syventää oppilaan mediatietoutta.

Laajuus: 2 vvh

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen:

T1: Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin. Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä vieraalla kielellä melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

T2: Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt eri kielissä. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

T3: Oppilas tuottaa ohjatusti myös itselleen uudenlaisia tekstejä, kokeilee eri tapoja ja keinoja tuottaa tekstiä ja ilmaista näkemyksiään.

T4: Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T5: Oppilas osaa kuvailla itseään tekstin tuottajana. Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida omia tekstintuottamisen taitojaan ja nimetä niiden kehittämiskohteita. Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen.

Muita arvosanaan vaikuttavia seikkoja:

* positiivinen ja aktiivinen osallistuminen

* yhdessä sovittujen tehtävien tekeminen

* itsearvio omista töistä sekä osallistuminen vertaisarviointiin

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoite: T1: kannustaa oppilasta monipuolistamaan omia viestinnällisiä vahvuuksiaan ja ilmaisemaan itseään viestintä- ja esitystilanteissa eri kielillä.

Sisällöt: Lucia-juhla, draamaa

Tavoite: T2: rohkaista oppilasta havainnoimaan viestinnän kulttuurisia piirteitä.

Sisällöt: Kurssin mediapäiväkirja

Tavoite: T3: innostaa oppilasta tuottamaan monipuolisesti tekstejä eri kielillä eri tilanteisiin.

Sisällöt: elämänkerta kuvitteellisesta henkilöstä, mainos / haastattelu

Tavoite: T4: harjaannuttaa oppilasta käyttämään eri medioista saamaansa ja käyttämäänsä tietoa kriittisesti.

Sisällöt: luova kirjoittaminen

Tavoite: T5: rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen.

Sisällöt: kurssin mediapäiväkirja