Elämyksellistä mediaa 1

Elämyksellistä mediaa 1

Vuosiluokka: 8.lk

Valinnaisen tehtävä:

Kasvattaa oppilaan kiinnostusta omaa ja muita kieliä ja kulttuureita kohtaan. Lisätä oppilaan ymmärrystä medioista ja sen eri ilmiöistä.

Laajuus: 2 vvh

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen:

T1: oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja –tilanteissa sekä arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta.

T2: oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.

T3: oppilas osaa tuottaa ohjatusti erityyppisiä ja monimuotoisia tekstejä ja ymmärtää niiden merkityksiä.

T4: oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

T5: oppilas osaa arvioida omia opiskelutapojaan ja toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

Muita arvosanaan vaikuttavia seikkoja:

* positiivinen ja aktiivinen osallistuminen

* yhdessä sovittujen tehtävien tekeminen

* itsearvio omista töistä sekä osallistuminen vertaisarviointiin

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoite: T1: kannustaa oppilasta monipuolistamaan omia viestinnällistä vahvuuksiaan ja ilmaisemaan itseään viestintä- ja esitystilanteissa eri kielillä.

Sisällöt: Oma ohjelmanumero koulun tilaisuuteen, draama ja ilmaisutaito

Tavoite: T2: rohkaista oppilasta havainnoimaan ja tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä.

Sisällöt: Oma ohjelmanumero koulun tilaisuuteen, kurssin mediapäiväkirja

Tavoite: T3: innostaa oppilasta tuottamaan monipuolisesti tekstejä eri kielillä eri tilanteisiin itselleen merkityksellisistä aiheista.

Sisältö: Luova kirjoittaminen, kurssin mediapäiväkirja

Tavoite: T4: harjaannuttaa oppilasta tulkitsemaan eri medioista saamaansa tietoa ja käyttämään sitä kriittisesti.

Sisältö: uutinen, kurssin mediapäiväkirja

Tavoite: T5: rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään tekstin tuottajana sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen.

Sisältö: luova kirjoittaminen, draama ja ilmaisutaito