Leppävirta

Leppävirran ruotsinkielen opetussuunnitelma

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7. luokka T1, T2, T3,T5, T6, T7,T8
8. luokka T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9
9. luokka T1, T2,T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

Vuosiluokka 7

Yleistä: Pari- ja ryhmätyöskentely osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat. Joustavuus oppijan tarpeiden mukaan.

T1 Tutustutaan pohjoismaiseen kieliympäristöön, Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteisiin.


T2 Opiskellaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä.

T3 Rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä. Ohjataan oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen. Pari- ja ryhmätyöskentelytaitojen harjoittelua.

T5 Kerrataan ja harjoitellaan keskeisiä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.


T6 Havainnoidaan ja harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita.


T7 Tutustutaan ruotsinkieliseen puhekulttuuriin ja opetellaan ruotsin kielelle tyypillisiä kohteliaisuusilmaisuja.


T8 Kuunnellaan ja luetaan oppilaan ikätasolle sopivia ja oppilasta itseään kiinnostavia tekstejä.
Vuosiluokka 8

Yleistä: Pari- ja ryhmätyöskentely osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat. Runsaasti erilaisia viestintätilanteita, joissa pääpaino on viestin välittymisellä kieliopillisen oikeakielisyyden sijaan. Oppilaan itseohjautuvuus ja vastuullisuus omasta oppimisesta ja työskentelystä. Joustavuus oppijan tarpeen mukaan.

T1 Jatketaan tutustumista pohjoismaiseen kieliympäristöön, Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteisiin.


T2 Opiskellaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä harjoitellaan käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.

T3 Rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan. Rohkaistaan oppilasta toisia kannustavaan vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.


T4 Kannustetaan ja rohkaistaan oppilasta käyttämään ruotsin kieltä omassa elämässään erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella.


T5 Kerrataan ja harjoitellaan keskeisiä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustilanteita.


T6 Kehitetään oppilaan taitoa ja kykyä toimia arkielämän tilanteissa ruotsin kielellä ja harjoitellaan kohteliasta ja tilanteeseen sopivaa reagointia.


T7 Jatketaan tutustumista ruotsinkieliseen puhekulttuuriin ja kohteliaaseen kielenkäyttön.


T8 Kehitetään oppilaan taitoja kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisessä . Tulkitaan oppilaan ikätasolle sopivia ja oppilasta itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.


T9 Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista erilaisista ajankohtaisista ja oppilasta itseään kiinnostavista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Vuosiluokka 9

Yleistä: Runsaasti erilaisia viestintätilanteita, joissa pääpaino on viestin välittymisellä kieliopillisen oikeakielisyyden sijaan. Joustavuus oppijan tarpeiden mukaan. Pari- ja ryhmä-työskentely osana arviointia. Yhdessä oppiminen. Erilaiset oppimisalustat.

T1 Syvennetään oppilaan tietoutta pohjoismaisesta kieliympäristöstä, Pohjoismaita yhdistävistä arvoista sekä eri Pohjoismaiden ominaispiirteistä


T2 Opiskellaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käytetään kielitiedon käsitteitä oppimisen tukena. Kerrataan jo opittuja rakenteita.

T3 Rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä. Ohjataan oppilasta myönteiseen, toisia kannustavaan vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen. Varmistetaan oppilaiden valmius ruotsin kielen opintoihin peruskoulun jälkeen.


T4 Kannustetaan oppilasta käyttämään ruotsin kieltä omassa elämässään rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. Varmistetaan, että oppilas ymmärtää ruotsin kielen tarpeen jatko-opinnoissa ja työelämässä.


T5 Harjoitellaan suullista ja kirjallista vuorovaikutusta eri viestintäkanavia käyttäen ja opetusmateriaalia monipuolisesti hyödyntäen.


T6 Rohkaistaan oppilasta toimimaan arkielämän tilanteissa ruotsin kielellä aiemmin opitun mukaisesti ja harjoitellaan edelleen kohteliasta ja tilanteeseen sopivaa reagointia.


T7 Laajennetaan oppilaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan. Jatketaan erilaisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelua.


T8 Kehitetään oppilaan taitoja kuullun ja luetun tekstin ymmärtämisessä. Tulkitaan oppilaan ikätasolle sopivia ja oppilasta itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä.


T9 Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista erilaisista ajankohtaisista ja oppilasta itseään kiinnostavista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.

Sisällöt vuosiluokittain

7 LUOKKA
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Pohjoismaat, mitä tarkoittaa Pohjola, kielenkäyttötilanteet Pohjoismaissa, matkustaminen Pohjoismaissa
S2 Kielenopiskelutaidot
Opiskelumotivaation vahvistaminen, erilaiset kielenoppimisstrategiat, tiedon etsimistaidot eri välineitä käyttäen (tvt)
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Ajankohtaisuus ja oppilaan kiinnostuksen kohteet.

8 LUOKKA
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Kielitiedon käsitteet ja vertailu muihin kieliin rakennetasolla.
S2 Kielenopiskelutaidot
Käytännön vuorovaikutustilanteet soveltavammalla tasolla. Itsenäiseen työskentelyyn ohjaavat toimintatavat.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Tekstin ja sanaston osaamisen laajentaminen, epätietoisuuden sietäminen kielenkäyttötilanteissa, kommunikaatiostrategiat

9 LUOKKA
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Pohjoismaatietous ja pohjoismaisiin sukukieliin tutustuminen.
S2 Kielenopiskelutaidot
Oman kielitaidon ja työskentelyn arviointi. Kriittisen tiedonhankinnan opiskelu esim. kuinka koneellisia kääntäjiä käytetään.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Koulutus ja työelämä. Ääntäminen. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon sekä kuullunymmärtämisen laajentaminen.