Yrittäjyyttä ja golfia

Golfkoulu

Kaikilla Taivalkunnan koulun oppilailla on mahdollisuus tutustua golfiin. Koulu sijaitsee
Nokia River Golfin välittömässä läheisyydessä. Golfopetus on vakiinnutettu
osaksi koulun toimintaa ja jossain määrin opetusta on liikuntatuntien lisäksi. Golf painottuu lähinnä syksyyn ja kevääseen. Koulun oppilaille on koulun yrityskummi Nokia River Golfin toimesta tarjottu jo useampana kesänä mahdollisuus harrastaa golfia myös omalla ajalla.

Yrittäjyyskoulu

Yrittäjähenkistä kasvatusta
ja yhteistyötä yritysten kanssa!

Yrittäjämäisellä asenteella
saavutetaan
terve itsetunto!

YRITTÄJYYSKOULU

Taivalkunnan koulu on erikoistunut yrittäjyyskasvatuspainotteiseksi kouluksi. Yrittäjäkasvatuksessa korostuu oppilaan oma aktiivisuus ja mahdollisuus oppia vuorovaikutuksessa alan ammattilaisten kanssa. Syksystä 2011 alkaen yrittäjyys on ollut olennainen osa koulun arkea. Hankkeelle on haettu rahoitusta Maaseudun kehittämisyhdistys Kantri ry:ltä, joka on puoltanut hanketta. Varsinaisen hankkeen päätyttyä yrittäjyyskasvatusta on jatkettu menestyksekkäästi koulussamme.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat teoiksi luovuuden, rohkeuden ja toiminnan avulla. Nämä ominaisuudet auttavat ja tukevat ihmistä opiskelussa, työssä, yhteiskunnallisessa toiminnassa ja jokapäiväisessä elämässä.Yrittäjyyskasvatuksen painopiste alakouluikäisten lasten kasvatuksessa on ns. sisäisessä yrittäjyydessä. Kehittämällä yritteliästä elämäntapaa oppilaat saavuttavat elämänhallinnan taitoja, joiden avulla heillä on kyky selvitä elämän moninaisissa käänteissä ja toimia rakentavasti koko yhteiskunnan parhaaksi. Yrittäjämäisellä asenteella saavutetaan terve itsetunto, jonka avulla oppilaan ideat ja kyvyt saavat mahdollisuuden kehittyä.Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä annetaan oppilaalle vastuuta, kannustetaan tekemään asioita itse, ohjataan oppilasta havaitsemaan mahdollisuuksiaan ja tuetaan niihin tarttumista. Lisäksi vahvistetaan oivaltavaa ja keksivää oppimista, tuetaan luottamusta omiin kykyihin, suodaan mahdollisuuksia riskien ottamiseen ja ohjataan tavoitteelliseen työskentelyyn toisten kanssa.

Yrittäjyyskoulun toiminta

Toimintaa toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti, yrittäjähenkisessä kasvatuksessa ja opetuksessa, eri oppiaineiden puitteissa. Sen toimintamuotoja ovat mm. yritysvierailut, joissa tutustutaan eri yrityksiin ja niiden toimintaan, yrittäjien asiantuntijavierailut koulussa ja koulun omat projektit, joissa yrittäjyyskasvatus ja yhteistyöyritykset ovat tiiviisti mukana.
Yrittäjyyskoulun tarkoituksena on ensisijaisesti oppilaiden sisäisen yrittäjyyden tukeminen ja vahvistaminen, sekä koulun toiminnan kehittäminen ja sen kiinnostavuuden lisääminen muiden toimijoiden näkökulmasta. Koulu kylän keskuksena ja esimerkkinä yrittäjyyskasvatuksen tiellä tukee sen mahdollisuuksia olla esimerkkinä muille maamme kouluille.
Yrittäjyyskoulu-projektin avulla yrittäjähenkinen kasvatus, yritysvierailut ym. tulevat osaksi koulun opetussuunnitelmaa ja pysyvät käytössä hankkeen päätyttyäkin. Projekti tulee vaikuttamaan koulun oppilaiden sisukkuuden ja pärjäämisasenteen kehittymiseen. Tavoitteena on, että yrittäjähenki jää vahvana elämään oppilaissa ja sitä kautta leviämään tuleville sukupolville.

Koulun arvot ja tavoitteet

Koulun toiminnan arvot:
• kekseliäisyys, luovuus ja into oppia
• rohkeus ja pitkäjänteisyys
• toisen kunnioittaminen, tukeminen ja luottaminen
• reilu meininki ja joukkuehenki
• itsensä ja työnsä arvostus
• osallisuus ja vaikuttaminen

Tavoitteena on, että oppilas
• omaksuu yritteliään asenteen elämään
• ymmärtää työn merkityksen itsensä ja yhteisönsä kannalta
• kunnioittaa muita ihmisiä
• arvostaa ympäristöä ja kestävää kehitystä
• asettaa toiminnalleen realistisia tavoitteita ja pyrkii niihin pitkäjänteisesti
• kehittyy aktiiviseksi, vastuulliseksi ja elämänmyönteiseksi yhteiskunnan jäseneksi

Tule sinäkin mukaan Yrittäjyyskoulun kummiyritykseksi!

Yhteistyö Kummiyrityksen kanssa sovitaan jokaisen yrityksen kohdalla erikseen. Teidän yrityksenne voi olla mukana projektissa esim. yritysvierailun järjestäjänä, oppilaiden tietämyksen ja ymmärryksen lisääjänä asiantuntijavierailun merkeissä, lahjoittaen yritykseltä yli jäänyttä tai käytöstä poistettua koulun tarvitsemaa materiaalia, yhteistyöprojektien järjestelyosapuolena tai osallistumalla muulla sovitulla tavalla yrittäjyyskasvatukseen koulun tukena.
Jokainen yritys voi osallistua yhteistyöhön haluamillaan ja kykenemillään keinoilla. Kaikki yritykset ovat tervetulleita mukaan Taivalkunnan Yrittäjyyskoulun toimintaan. Yritys saa yhteistyössä näkyvyyttä koulun oppilaiden tekemässä lehdessä Taivalkunnan Uutisissa, Taivalkunnan yrittäjyyskoulun nettisivuilla ja paikallisessa mediassa. Yrityksellä on yhteistyön kautta mahdollisuus luoda yrityksestä ja sen toiminnasta positiivinen kuva tulevien mahdollisten työntekijöiden ja asiakkaiden mieleen sekä olla osallistumassa uuden yritteliään sukupolven kasvatukseen.

Toiminnassa jo mukana olevia kummiyrityksiä:

Nokia River Golf
Trio Oy
Nokian Sähkötalo
Notenet Oy / MultiOne
Valokuvia Timo Peltomaa Oy
Janin huolto ja korjaamo Ky
Nokian Renkaat Oyj
Nokian Ajoharjoittelusäätiö
Tekniset TV-kodinkone Olli Sipilä Oy
Kummakko Design
Aito Säästöpankki

Yhteystiedot:

Taivalkunnan Yrittäjyyskoulu
Taivalkunnantie 575
37120 Nokia
Rehtori Marika Pajunen p.040-8443951