OPS (2016)

LOPS 2016

SOVELTAVAT KURSSIT

Johdatus lukion ruotsiin (RUB8)

Kurssi niveltää peruskoulun ja lukion kielenopetusta. Kurssilla opiskellaan keskeisiä rakenteita ja kerrataan ja kartutetaan keskeistä sanastoa. Harjoitellaan kielenopiskelun tekniikoita.


Kurssin tarkoituksena on auttaa ruotsin kielen perustaitonsa heikoksi tuntevat lukio-opiskelun alkuun.

ARVIOINTI: Suoritettu/Hylätty


Kuuntele ja kirjoita paremmin (RUB9)


Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisten ruotsinkielisten tekstien tuottamista sekä kuunnellaan ja tehdään erilaisia kuullunymmärtämistä edistäviä harjoituksia. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa ½ kurssia kontaktiopetuksena ja ½ kurssia itsenäisesti sekä erilaisia sähköisiä oppimisalustoja

ARVIOINTI: Suoritettu/Hylätty


Pohjoismaiset kulttuurit (RUB10)


Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan pohjoismaisiin kulttuureihin ryhmätöiden ja erilaisten projektien myötä.

Kurssi suoritetaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kurssiin sisältyy toisen vuoden keväällä tehtävä omakustanteinen opintomatka johonkin pohjoismaahan, ja se edellyttää aktiivista osallistumista varainhankintaan.

ARVIOINTI: Suoritettu/Hylätty


Abikurssi (RUB11)

Kertauskurssi abiturienteille. Kurssi valmistaa yo-kirjoituksiin ja koostuu mm. seuraavista osa-alueista: tekstin- ja kuullunymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen, sanasto, rakennekertaus.

ARVIOINTI: Suoritettu/Hylätty


VALTAKUNNALLISET PAKOLLISET JA SYVENTÄVÄT KURSSIT

1. Minun ruotsini (RUB1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri ja mediat (RUB3)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB6)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämätapa (RUB7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä