Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

KURSSIN TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja, ymmärtää, miten filosofiassa käsitteellistetään todellisuutta, tietämistä, toimintaa ja arvoja
  • tunnistaa erilaisia filosofisia, tieteellisiä ja arkisia käsityk-siä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä toimimisesta
  • hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta.

KURSSIN KESKEISET SISÄLLÖT
  • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet
  • todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys
  • tietoa ja tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin: tieto, totuus ja perustelu, käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde tiedon muodostumisessa
  • yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet
  • hyvän ja oikean käsitteet, toimintaa ohjaavien moraalisten arvojen luonne ja suhde tosiasioihin sekä muihin arvoihin kuten kauneuteen, hyvää elämää ja onnellisuutta koskevia filosofisia näkemyksiä

Itsearviointi- ja palautelomake

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitkä kohdat seuraavista kuvaavat sinun opiskeluasi filosofian kurssilla?

Arvioini omasta suorituksestani (1=hyvä, 5=huono)

Väite12345
Motivaatio
Aktiivisuus
Yritteliäisyys


Olen erityisesti tyytyväinen itseeni, koska...

Opiskelussani olisi jatkossa kehitettävä...


Minkä kouluarvosanan antaisit suorituksellesi? (4-10)Oppimisympäristöä, oppikirjaa ja opetusta koskeva palaute
Peda.net -oppimisympäristö
Parannusehdotuksia oppimisympäristön toimivuutta ajatellen


Sähköinen oppikirja
Miten käytin sähköistä oppikirjaa?
Luin perusaineistot
Tutustuin myös lisämateriaaliin
Katsoin kirjan sisältämiä videoita
Parannusehdotuksia oppikirjan käytettävyyttä ajatellen


Palaute opettajalle (1=hyvä, 5=huono)

Väite12345
oppitunnit
kurssin suoritustapa


Tahdon erityisesti kiittää...

Tämän tekisin toisin...


Kiitos palautteestasi!

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake