KE 2

2. Ihmisen ja elinympäristön kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
» osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
» osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä
» ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
» osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat
» kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta
» orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen sekä happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla
» avaruusrakenne ja isomeria
» orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
» ainemäärä ja pitoisuus
» työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
» aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektrometria