FI3 Yhteiskuntafilosofia

Oppikirja: Yhteiskuntafilosofian haasteet, FI3. Atena. ISBN: 978-952-300-276-0
Arviointi numeroin
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnä-
kemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
•oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toi-
minnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
•oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden,
yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
•oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perus-
telemista ja oikeutusta
•osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt
•yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeutta-
minen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
•oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
•vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat,
anarkismi
•työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen
oikeuttaminen
•poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; kon-
servatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
•yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja
sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori
sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
•ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä