ENA4

ENA4: Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Kieliopista käsitellään vaillinaiset apuverbit, indefiniittipronominit, relatiivilauseet sekä kansallisuussanat.

Oppikirja:
Insights Course 4 (Otava)
ISBN: 978-951-1-28855-8

Digikirja:
48 kk: 978-951-1-30155-4
6 kk: 978-951-1-30399-2