Ohjauksen työnjako ja vastuut

Ohjauksen työnjako ja vastuut

Ohjauksessa tukenasi ovat

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja vastaa lukion opinto-ohjauksen suunnittelusta sekä ohjauksen tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja arvioinnista yhdessä lukion rehtorin kanssa. Hän tekee suunnittelutyötä tiiviissä yhteistyössä rehtorin, ryhmänohjaajien, aineenopettajien kanssa. Opinto-ohjaaja on opiskelu-huoltoryhmän jäsen ja osallistuu kaikkiin huoltajailtoihin.

Opinto-ohjaaja ohjaa sinua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa sekä ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluiden käyttämisessä. Häneltä saat tukea lukiossa vaadittavien opiskelutaitojen kehittämiseen sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kartoittamiseen sekä elämänsuunnitteluun. Hän koordinoi yhteyksiä työelämään ja jatkokoulutusta järjestäviin oppilaitoksiin. Opinto-ohjaaja tapaa sinut opinto-ohjauksen tuntien lisäksi henkilökohtaisesti vähintään kerran lukuvuodessa. Opinto-ohjaaja tukee sinua myös silloin, jos päätät muuttaa opiskelusuunnitelmaasi, aiot lähteä vaihto-opiskelijaksi tai harkitset muuta vaihtoehtoa kuin lukio. Opinto-ohjaajalta saat apua lisäksi silloin, jos haluat esimerkiksi jo lukioaikana suorittaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tai muutoin vaativoittaa opintojasi.

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmä on lukion monialainen työryhmä. Nakkilan lukiossa opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja.

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllistä, kaikkien opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta kehittävää opiskeluhuoltoa koordinoi opiskelijahuoltoryhmä. Kokouksiin kutsutaan opiskelijakunnan edustaja sekä tarpeen mukaan huoltajia, eri alojen asiantuntijoita sekä tärkeimpiä yhteistyötahoja.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä kutsutaan koolle, jos sinulla on siihen tarvetta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos opiskelusi hankaloituu tai keskeytyy esimerkiksi merkittävän elämäntilannemuutoksen tai terveydellisten syiden vuoksi. Sinulle voidaan myös ehdottaa opiskeluhuoltoryhmän koolle kutsumista esimerkiksi silloin, jos sinulle on kertynyt paljon poissaoloja. Eri alojen asiantuntijoista koostuva ryhmä auttaa sinua ratkaisemaan mahdollisesti monimutkaisia, useisiin elämän eri osa-alueisiin liittyviä ongelmia ja auttamaan eteenpäin opiskelussa. Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoontumisesta laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Opiskeluhuoltokertomukset ovat aina salassa pidettäviä.

Ks. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 §

Ryhmänohjaaja

Opiskelu Nakkilan lukiossa on yhteisöllistä ja sen keskiössä on oma nimetty ryhmäsi, joka tarjoaa sinulle vertaistukea koko lukio-opintojesi ajan. Ryhmänohjaaja on lähiohjaajasi, joka tukee sinua ja ryhmääsi lukio-opintojen eri vaiheissa sekä seuraa apunasi opintojesi ja kurssiesi etenemistä, ylioppilastutkinto-oikeuden saavuttamista ja poissaoloja. Häneen voit olla yhteydessä missä tahansa opiskeluun liittyvässä asiassa. Hän ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin tarpeidesi mukaisen tuen äärelle. Ryhmänohjaajan tapaat säännöllisesti oman ryhmäsi ryhmänohjaustuokioissa sekä henkilökohtaisesti kerran lukuvuodessa sekä tarpeesi mukaan useamminkin. Ryhmänohjaaja tapaa huoltajasi huoltajailloissa sekä yhteyksissä heihin tarvittaessa myös muulloin. 18 vuotta täytettyäsi sinulta kysytään aina lupa ennen yhteydenottoa. Jos sinulla on tarvetta yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, sinulle ehdotetaan, että myös ryhmänohjaaja osallistuisi tapaamisiin. Näin sen vuoksi, että hän yleensä tuntee parhaiten opintojesi kokonaistilanteen.

Aineenopettaja

Aineenopettaja ohjaa sinua oman oppiaineensa opiskeluun ja tarvittaviin opiskelutaitoihin. Hän myös auttaa sinua lisäämään omaan oppiaineeseensa liittyvää työelämätuntemusta. Lisäksi hän ohjaa ja vastaanottaa tarvittaessa itsenäisiä suorituksia, jos et pääse osallistumaan lähiopetukseen. Hän myös auttaa sinua ratkaisemaan omaan oppiaineeseensa liittyviä opiskeluongelmia sekä tarjoaa sinulle tukiopetusta omassa aineessaan. Hän myös tukee sinua silloin, jos haluat vaativoittaa tietyn oppiaineen opintoja. Aineenopettaja ilmoittaa tuen tarpeestasi tai vaativammista tehtävistä luvallasi ryhmän-ohjaajalle ja opinto-ohjaajalle, jotta myös he voisivat ottaa tarpeesi paremmin huomioon.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan tapaat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Terveydenhoitaja auttaa sinua kaikissa terveyteen liittyvissä ongelmissa ja auttaa sinua tarvittaessa hakeutumaan lääkärin vastaanotolle tai terapiaan. Hän myös seuraa terveyskyselyihin perustuen kaikkien lukiolaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä raportoi tuloksista opiskeluhuoltoryhmän muita jäseniä mahdollisia toimenpiteitä varten.

Koululääkäri

Koululääkärin terveystarkastusajankohta riippuu osallistumisestasi kutsuntoihin tai vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Koululääkäri tapaa asepalvelukseen osallistumattomat opiskelijat ensimmäisenä opiskeluvuotena ja asepalvelukseen osallistuvat opiskelijat toisena opiskeluvuotena. Koululääkärin palvelut ovat käytössäsi tarvittaessa myös muulloin.

Oppilaitossihteeri

Oppilaitossihteerin puoleen voit kääntyä erityisesti silloin, kun sinun pitää päivittää opiskelija-tietolomakettasi tai jos tarvitset opiskelijatodistusta tai sinulla on matka-asioihin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa hän ohjaa sinut tarpeesi kannalta oikean henkilön luo. Hän myös seuraa apunasi yhdessä rehtorin kanssa, että sinulla on kaikki tarvittavat suoritukset tehtynä ajallaan.

Vararehtori

Vararehtori pitää huolta koeviikkojen ja yo-kirjoitusten käytännön järjestelyistä. Jos rehtori ei ole paikalla, hän toimii rehtorin sijaisena. Vararehtori on opiskeluhuoltoryhmän jäsen.

Rehtori

Rehtori luo edellytykset lukioyhteisön toiminnalle, onnistuneelle opiskelukokemuksellesi sekä laadukkaalle ohjaukselle. Hän vastaa lukion esittelystä lukio-opinnoista kiinnostuneille, hyväksyy sinut opiskelijaksi, laatii kurssitarjottimen, vastaa huoltajailtojen järjestämisestä, hyväksyy muualla suorittamasi kurssit ja itsenäiset suoritukset. Hän myös järjestää ylioppilastutkintoon liittyvät informaatiotilaisuudet, seuraa ylioppilastutkinto-oikeutesi saavuttamista ja vastaa tarvittaessa kurinpitotoimista. Hän myös seuraa sijoittumistasi koulutukseen ja työelämään, jos keskeytät opintosi. Rehtori vastaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa laadukkaan ohjauksen kehittämisestä.

Tarpeen mukaan tukenasi ovat myös

Erityisopettaja

Erityisopettajaa voit konsultoida tarvittaessa oppimisvaikeuksissa. Lukion ensimmäisenä vuonna teet lukitestin, jonka erityisopettaja tarkistaa. Testin tarkoituksena on auttaa sinua havaitsemaan mahdollinen erityisjärjestelyjen tarve koeviikkoja ja ylioppilastutkintoa varten. Erityisopettajalta saat tarvittaessa myös lausunnon erityisjärjestelyjen hakemisesta Ylioppilastutkintolautakunnalta ylioppilas-kirjoituksia varten.

Koulukuraattori

Kuraattorin puoleen voit kääntyä erilaisissa opiskelua kuormittavissa haastavissa elämäntilanteissa (esimerkiksi ristiriidat ihmissuhteissa, päihteidenkäyttö, toimeentuloon liittyvät kysymykset) tai silloin, kun sinulla on jaksamiseen tai opiskelumotivaatioon liittyviä ongelmia. Kuraattori auttaa sinua ratkaisemaan pala palalta usein monimutkaisilta tuntuvia elämänhallintaan liittyviä ongelmia tai ohjaa sinua hakeutumaan tarpeidesi mukaisiin palveluihin.

Opintopsykologi

Opintopsykologin kanssa voit keskustella jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hän myös auttaa sinua hakeutumaan tarvittaessa hoitoon tai terapiaan. Opintopsykologi on tavattavissa Harjavallassa.

http://www.ksthky.fi/palvelut/psykiatrinen_tyoryhma

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa sinua silloin, jos harkitset lukio-opintojesi keskeyttämistä ja koet tarvitsevasi uusien opiskelu- tai työpaikkojen etsinnässä enemmän tukea kuin mitä sinulle voidaan tarjota opinto-ohjauksen keinoin. Tapaamisissa etsitään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja suuntia koulutukseen tai työelämään.

http://www.nakkila.fi/?menu=%7B110354CE%2D5152%2D48F9%2DBA50%2D16EF0DD7F2B1%7D&url=muut/tyopaja_etusivu.xml

Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut

Satakunnan TE-palveluiden ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut tukevat ammatinvalintaasi silloin, kun kaikille opiskelijoille tarjolla olevat ohjauspalvelut eivät tunnu riittäviltä. Tämä apu voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos jatko-opintopaikan valintaasi liittyy terveydellisiä rajoitteita. Yhteyttä ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluihin voit ottaa halutessasi itse. Myös opinto-ohjaaja voi suositella yhteydenottoa. http://toimistot.te-palvelut.fi/ammatinvalinta-ja-uraohjaus

Psykiatrinen työryhmä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän psykiatrinen työryhmä tarjoaa keskusteluapua aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Työryhmään kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, psykologeja ja psykiatri. Psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien vastaanotoille hakeudutaan useimmiten lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännitys, pelot, uniongelmat tai jaksamisen vaikeudet. Vastaanotoille ei tarvita varsinaista lähetettä. Voit myös itse ottaa työryhmään yhteyttä.

http://www.ksthky.fi/palvelut/psykiatrinen_tyoryhma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä