Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen polku

Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Mikkelin päiväkodit ovat arvioineet erilaisia tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen materiaaleja ja menetelmiä, jotka auttavat luomaan arkeen toimintakulttuurin, jossa tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta tehdään joka päivä arkisissa tilanteissa ja lisäksi erilaisina tuokioina.

Tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta on kehitetty päiväkotien esittämien kehittämistarpeiden mukaan:
"Sen pitäisi olla systemaattisempaa ja "pakollista" joka ryhmässä."
"Menetelmiä, joita on mahdollista käyttää normaalissa arkisessa toiminnassa ja sitä, että menetelmä kulkisi yksikön arjessa koko toimintakauden ajan"
"
Tunnetaidot tulee integroida yksittäisen tunnin lisäksi kaikkeen kasvatukseen ja opetukseen."
"Työyhteisön yhteisen näkemyksen ja toimintatavan hiomista koko ryhmän, mutta myös yksittäisen lapsen kohdalla."
"Tunnetaitojen sijoittaminen vuosisuunnitelmaan kiinteänä osana varhaiskasvatusta."
"Työntekijöiden olisi hyvä saada koulutusta ja sen jälkeen työkokouksessa keskustella, miten meidän yksikössä toimitaan. Jokaisen työntekijän tulisi sen jälkeen sitoutua huomioimaan asia omassa työpanoksessaan."

Tavoitteena Mikkelissä:
 • Tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta säännöllisesti kaikissa ryhmissä
 • Käyttää kullekin ikäryhmälle sopivia toimintamuotoja
 • Kehittää tunnetaitokasvatusta lasten tarpeet huomioiden luontevaksi osaksi arkea sekä löytää sopivat tavat ottaa vanhemmat mukaan tunnetaitokasvatukseen
 • Luoda jokaisessa työyhteisössä yhteinen näkemys ja toimintatapa
 • Kouluttaa ja kouluttautua hyväksi havaittujen materiaalien ja menetelmien käyttöön sekä jakaa hyviä käytäntöjä päiväkotien kesken esim. pedagogisissa kahviloissa

Hyväksi havaitut menetelmät ja toimintamallit

Uusia menetelmiä käyttöönotettaessa on syytä muistaa, että menetelmä ei ole itsetarkoitus vaan tavoitteena on harjoitella tunne- ja vuorovaikutustaitoja lasten kanssa jokapäiväisessä arjessa. Erilaiset menetelmät auttavat tekemään toiminnasta säännöllista ja niin työntekijöitä kuin lapsia itseään muistamaan arjen tilanteissa, mitä tuokioissa on opeteltu.

Parhaiksi havaittuja menetelmiä:
 • MiniVerso - kaikki päiväkodit saaneet tai saamassa koulutuksen
 • Molli - hyvällä vai pahalla mielellä - soveltuu erittäin hyvin 3-5 -vuotiaille ja eskariin
 • Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausopas - soveltuu erittäin hyvin eskariin ja osin myös 3-5 -vuotiaille
 • Pienin askelin - soveltuu hyvin 3-5 -vuotiaille ja eskariin
 • Askeleittain - soveltuu hyvin eskariin ja osin myös 3-5 -vuotiaille
 • Vuorovaikutusleikki - soveltuu hyvin/erittäin hyvin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
Varhaiskasvatuksen yhteiset koulutukset ja hankinnat kohdennetaan tässä vaiheessa ensisijaisesti em. toimintamalleihin.

Lisäksi hyviä kokemuksia on mm. seuraavista menetelmistä:
 • Piki (samaa sarjaa Mollin kanssa)
 • Tuliko tunne?
 • Tunteiden tuuli
 • Turvataitoja lapsille (kirja, jonka harjoitukset sopivat hyvin muiden toimintamallien rinnalle ja tueksi)
 • Lions Quest
 • Reilusti ryhmässä
 • Tunnemuksu ja mututoukka
 • Muksuoppi
Toimintamalleja valitessa ja vuosisuunnitelmia tehdessä kannattaa huomioida, että tarvitaan erilaisia tapoja:
 • jatkuvassa arjessa sovellettavat toimintamallit, esim. miniverso
 • tuokiotyöskentelyyn sopivat toimintamallit, esim. Molli-kirjat ja tunnekortit
 • isoille ryhmille sopivia toimintamalleja
 • vaativiin tilanteisiin sopivia toimintamalleja
 • toimintamalleja, joista myös vanhemmat pääsevät osallisiksi ja saavat välineitä omaan kasvatustyöhönsä
 • päiväkodin toimintakulttuuria yhtenäistäviä toimintatapoja, esim. samaan menetelmään kouluttautuminen, yhteinen suunnittelu

Tunne- ja vuorovaikutuskasvatus vuosisuunnitelmissa

Esimerkki, miten asia kirjataan lukuvuosittain vuosisuunnitelmaan.

Päiväkodin X tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen polku 2018-2019

Menetelmät, säännöllisyys ja päivittäinen arki
 • 0-3 -vuotiaat: soveltaen 3-5 -vuotiaiden materiaaleja pienissä tuokioissa
 • 3-5 -vuotiaat: Pienin askelin -tuokio viikoittain, MiniVerso-toimintatapa käytössä jokaisessa ryhmässä
 • Lisäksi päivittäin arjen tilanteissa palaaminen tuokioissa opittuihin asioihin lasten kanssa
 • Vanhempien kanssa aihepiirinä vanhempainilloissa
Menetelmien käyttöönotto, kehittäminen ja toiminnan ylläpito:
 • Pienin askelin -materiaali tässä vaiheessa kolmen ryhmän käytössä, ensi vuonna hankitaan yksi uusi materiaalipaketti
 • Jaetaan hyviä käytäntöjä henkilöstön kesken syyskuussa, tammikuussa ja kesäkuussa
 • Osallistutaan pedagogisiin kahviloihin, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä muiden päiväkotien kanssa (Pienin askelin, MiniVerso, mahdollisesti myös muita menetelmiä)
Esiopetusryhmän Y tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen polku 2018-2019

Menetelmät, säännöllisyys ja päivittäinen arki

 • Eskarit: Molli - hyvällä vai pahalla mielellä viikoittain
 • MiniVerso-toimintatapa käytössä
 • Lisäksi tunnekierros aamupiirissä
 • Vanhemmille esitellään vanhempainillassa MiniVersoa ja annetaan lapsen kanssa tehtävä kotitehtävä Molli -materiaaleja soveltaen
Menetelmien käyttöönotto, kehittäminen ja toiminnan ylläpito:
 • Molemmilla ryhmillä oma materialipaketti hankittuna
 • Toiminta suunnitellaan kuukaudeksi kerrallaan, edetään lasten tahtiin ja kerrataan asioita
 • Osallistutaan pedagogisiin kahviloihin, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä muiden päiväkotien kanssa (Molli, MiniVerso, mahdollisesti myös muita menetelmiä)