Pedagoginen arvio

Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin, käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa[1]. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään muita asiantuntijoita. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
  • lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

Mikkelin täydennys:

Mikäli tukitoimista huolimatta näyttää siltä, että lapsi ei saavuta esiopetuksen tavoitteita ilman tehostettua tukea, lapselle laaditaan pedagoginen arvio. Opettaja kokoaa arvioon tietoa myös muulta esiopetuksen henkilöstöltä, huoltajilta ja lapselta. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa esiopetuksen opettaja.

Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisessa yhteisneuvottelussa, johon osallistuvat lapsen huoltaja, esiopetuksen opettaja, erityislastentarhanopettaja sekä muut mahdolliset lapsen kanssa toimivat asiantuntijat. Yhteisneuvottelussa käydään läpi opettajan laatima pedagoginen arvio ja keskustellaan lapsen kokonaistilanteesta sekä sovitaan mahdollisesta tehostetun tuen aloittamisesta. Tehostetun tuen aloittaminen kirjataan pedagogiseen arvioon.