Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Oppimissuunnitelma

Tehostetun tuen aikana lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan[1]. Oppimissuunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Tavoitteena on turvata lapsen edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa[1]. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina lapsen tilanteen muuttuessa.

[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §
Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Mikkelin täydennys:

Lapselle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan keskeiset tavoitteet sekä pedagogiset ratkaisut. Myös lapselle tarjotaan mahdollisuus kertoa kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan esiopetuksessa. Opettaja vastaa tehostetun tuen oppimissuunnitelman kirjaamisesta. Laatimiseen voivat huoltajien lisäksi osallistua erityislastentarhanopettaja sekä muut lapsen kanssa työskentelevät asiantuntijat. Esiopetusyksikön esimies vahvistaa nimikirjoituksellaan tehostetun tuen suunnitelman.