5.4 Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti[1]. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.

[1] Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Mikkelin täydennys:

Tehostetun tuen aloittaminen varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirryttäessä

Lapsen tuen tarve on usein havaittu jo ennen esiopetusvuoden alkua. Jos lapsi on jonkin tutkivan tahon asiakkaana, voidaan moniammatillisessa yhteisneuvottelussa sopia mahdollisesta tehostetun tuen aloittamisesta heti esiopetusvuoden alkaessa. Yhteisneuvotteluun osallistuvat lapsen huoltaja, tutkivan tahon edustaja, varhaiskasvatuksen opettaja, erityislastentarhanopettaja ja tarvittaessa tuleva esiopettaja. Yhteisneuvottelussa tulee käydä läpi lapsen pedagogiseen arvioon kirjattavia asioita ja ryhmän lastentarhanopettaja vastaa pedagogisen arvion tekemisestä. Syksyllä lapselle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

Tehostetun tuen aloittaminen esiopetusvuoden aikana

Opettaja arvioi lapsen kasvun ja oppimisen edistymistä esiopetusvuoden aikana sekä keskustelee mahdollisesta huolesta lapsen huoltajien kanssa. Lapsen näkemyksiä omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan kuullaan. Opettaja ja erityislastentarhanopettaja suunnittelevat pedagogisia tukitoimia yhdessä.

Mikäli tukitoimista huolimatta näyttää siltä, että lapsi ei saavuta esiopetuksen tavoitteita ilman tehostettua tukea, lapselle laaditaan pedagoginen arvio. Opettaja kokoaa pedagogiseen arvioon tietoa myös muulta esiopetuksen henkilöstöltä, huoltajilta ja lapselta. Pedagogisen arvion laatimisesta vastaa esiopetuksen opettaja.

Pedagogiseen arvioon kirjattavat asiat käydään läpi moniammatillisessa yhteisneuvottelussa, jossa sovitaan mahdollisesta tehostetun tuen aloittamisesta.


Tehostetun tuen riittävyyden seuranta

Esiopetuksessa tehostetun tuen riittävyyttä arvioidaan koko esiopetusvuoden ajan. Tehostetun tuen suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista seurataan. Lisäksi arvioidaan kuinka pedagogiset ratkaisut ja tukitoimet ovat vaikuttaneet. Tuen seuranta ja arviointi kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos tarve tehostetulle tuelle poistuu, lapsi jatkaa esiopetusta yleisessä tuessa. Opettaja laatii uuden pedagogisen arvion, joka käsitellään moniammatillisessa yhteisneuvottelussa. Mahdollinen yleisen tuen aloittaminen kirjataan pedagogiseen arvioon. Esiopetuksessa aloitettu tehostettu tuki harvoin käytännössä loppuu esiopetusvuoden aikana, koska esiopetusaika on lyhyt.

Tehostetun tuen piirissä olevan lapsen siirtyminen alkuopetukseen

Tehostetun tuen keskeytymätön jatkuminen koulun alkaessa on tärkeää. Tehostettua tukea arvioidaan viimeistään keväällä ennen esiopetuksen loppumista yhteisneuvottelussa, johon osallistuvat lapsen huoltaja, esiopetuksen opettaja, erityislastentarhanopettaja ja mahdollisia muita lasten kanssa toimivia asiantuntijoita. Yhteisneuvotteluun osallistuvat myös tulevan koulun opettaja, erityisopettaja tai koordinoiva erityisopettaja. Esiopetuksen opettaja vastaa yhteisneuvottelun koolle kutsumisesta.

Yhteisneuvottelussa käydään läpi tehostetun tuen suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen ja esiopetusvuoden aikana saatu tehostettu tuki. Jos tehostettu tuki jatkuu, aloittaa lapsi koulunkäynnin yleensä lähikoulussa. Erityisen tuen päätös tarvitaan, jos neuvottelussa päädytään koulun aloittamiseen pienluokassa. Erityiseen tukeen liittyvät prosessit kuvataan kohdassa 5.5. erityinen tuki.