1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Paikallinen opetussuunnitelma ja sitä tarkentava vuosittainen suunnitelma[1] laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla tässä luvussa kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien päätösten delegoinnista esiopetuksen yksiköille ja antaa siihen liittyvät ohjeet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kunkin pääluvun lopussa, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisen luvun osalta päättää ja kuvata.

Paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltaessa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa,

  • millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään
  • laaditaanko paikallinen opetussuunnitelma esiopetuksen yksiköiden yhteisenä, kokonaan tai osin yksikkökohtaisena, seudullisena tai käytetäänkö muuta ratkaisua
  • millaista opetussuunnitelman rakennetta, asioiden käsittelyjärjestystä ja julkaisutapaa käytetään
  • miten esiopetuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen
  • miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan
  • miten paikalliset erityispiirteet, esiopetuksen erilaiset järjestämisen tavat, kehittämisen tavoitteet sekä lapsia koskevat suunnitelmat otetaan opetussuunnitelmaa valmisteltaessa huomioon
  • miten opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja sidosryhmille
  • laaditaanko tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat osana opetussuunnitelmaa vai erillisinä[2] [3]
  • miten opetussuunnitelma laaditaan, miten sen toteutumista arvioidaan ja miten sitä kehitetään.

[1] Perusopetusasetus (852/1998) 9 §

[2] Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen muutos (1329/2014)

[3] Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 §

Mikkelin täydennys

Mikkelin esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu suomeksi ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Paikallinen opetussuunnitelma on esiopetusyksiköiden yhteinen. Lisäksi jokainen yksikkö laatii vuosittain vuosisuunnitelman, jossa tarkennetaan yksikkökohtainen toiminta.
Vuosisuunnitelman toteutumista arvioidaan keväisin.

Mikkelin esiopetuksen opetussuunnitelmassa on aluksi valtakunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sen jälkeen paikallinen osuus. Suunnitelmaa on työstetty ja se on luettavissa Pedanet - alustalla.

Opetussuunnitelmatyötä koordinoi esiopetustyöryhmä. Esiopetustyöryhmän edustaja on ollut mukana Mikkelin perusopetuksen Tulevaisuuden koulu -ohjausryhmän jäsenenä. Perusopetuksen ja esiopetuksen työryhmien jäsenet ovat yhteistyössä valmistelleet mm. nivelvaiheen yhteistyötä ja oppilashuoltoa.

Mikkelin esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö on voinut osallistua suunnitelman laadintaan mm. oppimiskahviloissa ja koulutuksissa, joista osa on järjestetty yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Mikkelissä kaikkiin esiopetusyksiköihin on valittu esiopetusvastaava. Hän on vastannut oppimiskahviloista tulleiden etukäteistehtävien työstämisestä omassa varhaiskasvatusyksikössään. Lapset ja huoltajat ovat voineet osallistua suunnitelman laadintaan vastaamalla kyselyyn, joka toteutettiin yhteistyössä perusopetuksen kanssa keväällä 2014.

Yksiköt huolehtivat, että huoltajilla on tieto kunnan esiopetussuunnitelmasta ja mistä se on luettavissa, nettilinkki.

Yhteistyössä Mikkelin kaupungin kirjaston kanssa on laadittu esiopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma.

Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat
Kaupunkistrategia
Ylätason suunnitelma, joka määrittelee palvelutoiminnan arvot, tavoitteet ja toimenpiteet. Kasvatus- ja opetuskeskuksella on siinä oma osuutensa, jossa toimenpiteitä tarkennetaan ja kuvataan tunnusluvut.

Hyvinvointikertomus
Terveydenhuoltolakiin perustuva valtuustotason seuranta-asiakirja, joka kattaa kunnan koko palvelutoiminnan. Se sisältää tilastotietoa sekä keskeisiä toimenpide-ehdotuksia kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Tuottaa myös tietoa kaupunkistrategiaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Lastensuojelulakiin perustuva eri palvelut kokoava suunnitelma, jossa myös kasvatus- ja opetuskeskus on aktiivisesti mukana. Tuottaa myös tietoa kunnan hyvintointikertomukseen.

Opiskeluhuollon suunnitelma
Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin perustuva kuntatason suunnitelma, joka kattaa sekä esi- ja perusopetuksen oppilashuollon että toisen asteen opiskelijahuollon. Suunnitelmasta vastaa opiskeluhuollon ohjausryhmä. Tuottaa myös tietoa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Perusopetuksen opetussuunnitelma
Esi- ja perusopetuksen tulee muodostaa jatkumo. Esiopetuksen opetussuunnitelma on monin osin samankaltainen perusopetuksen opetussuunnitelman kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Esiopetuksessa tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat muodostavat yhden kokonaisuuden. Suunnitelma laaditaan yksikkökohtaisesti erillisenä suunnitelmana vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman runko on kaikille yhteinen.
Suunnitelmaan kirjataan tarvittavat teemat ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä arviointi ja seuranta.