Järjestyssäännöt

Mikkelin perusopetuksessa käytössä olevat järjestyssäännöt

Mikkelin kaupungin perusopetuksen järjestyssäännöt (Päivitetty 15.6.2016)

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten. 

Urpolan koulu:
Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen. Koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.

Koulualue tarkennetaan a) liitteenä olevalla kartalla tai b) kerrotaan sanallisesti: koulualueeseen kuuluvat koulurakennukset , väistötilana toimiva Mikael-koulun kiinteistö sekä kivetty ja asfaltoitu yläpiha, pallokenttä ja leikkialue:

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa, työelämään tutustumisjaksoilla ja matkoilla, vaikka ne järjestetään koulualueen ja/tai -ajan ulkopuolella.

Lisäksi koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Koulumatkalla tarkoitetaan aamulla kotoa kouluun ja koulun päätyttyä suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan suuntautuvaa matkaa.

Toiminta koulualueella ja -ajalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa

1. Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.

2. Jos oppilas ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan syyn luokanopettajalle tai luokanohjaajalle. Mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan poissaolon syytä tulee koulun ottaa yhteyttä huoltajaan saman päivän aikana. Oppilaan poissaoloja tulee seurata.

3. Luokanopettaja tai -ohjaaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Luvan yli kolmen päivän poissaoloon myöntää koulun rehtori.

4. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja.

5. Perusasteen oppilas saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.

6. Jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asiallisesti, tekee omat tehtävänsä tunnollisesti ja vastaa siitä, että kaikissa tilanteissa vallitsee työrauha.

7. Jokainen kouluyhteisön jäsen sitoutuu muiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja kiusaamattomuuteen toteutuu.

8. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen ja muut koulun käytössä olevat alueet siistinä.

9. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

10. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on turvallisuussyistä kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai katoamisesta.

11. Liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä. Pyöräilykypärän käyttöä suositellaan.

12. Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. Lisäksi energiajuomien kouluun tuominen on kiellettyä.

13. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

14. Mobiililaitteiden (matkapuhelin, tabletti) häiritsevä käyttö on kielletty kouluaikana.

15. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille henkilökohtaisille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista.

16. Koulualueella kuvia tai muita tallenteita otettaessa tai suoratoistoa käytettäessä kysytään asianosaisilta lupa eikä materiaalia julkaista ilman heidän suostumustaan. Kameravalvontaa koskevat eri säädökset. 

Seuraamukset oppilaalle rikkomuksista
Seuraavat toimenpiteet on kirjattava ja niistä on tiedotettava huoltajalle mahdollisimman nopeasti:


1. Kasvatuskeskustelu (PoL 35§) on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen. Kasvatuskeskustelua käytetään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun.

2. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PoL 36§).

3. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa oppitunnin tai koulun järjestämän tilaisuuden loppuajaksi. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Tässä tapauksessa koulun rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtumien kulusta kasvatus- ja opetuslautakunnalle (PoL 36b§).

4. Rehtori voi koulutyötä kohtuuttomasti häiritsevältä tai väkivaltaiselta tai toisten turvallisuutta uhkaavalta oppilaalta evätä oikeuden osallistua opetukseen ja liikkumiseen koulualueella perusopetuksessa enintään jäljellä olevan työpäivän (PoL 36§).

5. Opettaja tai rehtori saa tarkastaa oppilaan tai opiskelijan mukana olevat tavarat (mm. kassit, penaalit), hallinnassa olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat ja vaatteet päällisin puolin sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä JA oppilas tai opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole (PoL 35e§).

6. Opettaja tai rehtori voi ottaa myös muun opetusta häiritsevän esineen pois oppilaalta, jos oppilas ei sitä pyynnöstä anna. Esine tai aine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti oppitunnin päätyttyä.

7. Jos vahingon tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä suoritetaan valvotusti. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle (POL 35§). Lisäksi oppilaalle, joka häiritsee opetusta taikka menettelee vilpillisesti, voidaan

8. määrätä enintään kaksi tuntia jälki-istuntoa (PoL 36§) tai

9. antaa kirjallinen varoitus (PoL 36§).

10. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan oppilas voidaan kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksellä erottaa määräajaksi. Väkivaltaisen tai uhkaavan oppilaan vaarantaessa toisten turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman lainvoimaa. (PoL 36a§).

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. (PoL 36a§).

Mikkelissä 15.6.2016 Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen

Urpolan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt:

  • Koulupäivänä ja koulumatkoilla on oppilaan käyttäydyttävä hyviä tapoja noudattaen. Oppilaan tulee toimia opettajan ja muun henkilökunnan ohjeiden mukaan.

  • Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen ja meluamatta.

  • Välitunnit vietetään koulun välituntialueilla. Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman lupaa.

  • Tapaturmista, esinevahingoista sekä kiusaamisesta on heti ilmoitettava koulun henkilökunnalle.

  • Koulun omaisuutta, kuten tablettitietokoneita, on käsiteltävä huolellisesti. Oppilas on vastuussa koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista arvoesineistä.

  • Jos oppilas tuo puhelimen kouluun, on se pidettävä äänettömänä koulupäivän aikana ja sen käyttö on kielletty koulun sisätiloissa ja välitunneilla ilman opettajan lupaa. Opettaja ohjeistaa puhelimen käytön erikseen, jos puhelinta käytetään opetuskäytössä.

  • Kouluun pyöräilevien oppilaiden on käytettävä pyöräilykypärää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä