Järjestyssäännöt

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle, kouluyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista kouluyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat osaltaan oppilasta tulevaa elämää varten.

Koulun nimi: Rantakylän yhtenäiskoulu

Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan kouluaikaan ja koulualueeseen. Koulualueella tarkoitetaan niitä kiinteistöjä ja piha-alueita, jotka ovat koulun opetustiloina.

Kouluajaksi käsitetään lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun vuosisuunnitelmassa hyväksytyt poikkeavat työajat.

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulun järjestämissä opiskeluun välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa, työelämään tutustumisjaksoilla ja matkoilla, vaikka ne järjestetään koulualueen ja / tai – ajan ulkopuolella.

Lisäksi koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. Koulumatkalla tarkoitetaan aamulla kotoa kouluun ja koulun päätyttyä suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan suuntautuvaa matkaa.

Toiminta koulualueella ja -ajalla sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa

1. Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti.

2. Jos oppilas ei voi tulla kouluun, on huoltaja velvollinen välittömästi ilmoittamaan syyn luokanopettajalle tai luokanohjaajalle. Mikäli huoltaja ei ole ilmoittanut oppilaan poissaolon syytä tulee koulun ottaa yhteyttä huoltajaan saman päivän aikana. Peruskoulun tulee seurata oppilaan poissaoloja.

3. Luokanopettaja tai -ohjaaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen päivän poissaoloon sen luokan oppilaalle, jonka valvonta hänelle kuuluu. Luvan yli kolmen päivän poissaoloon myöntää koulun rehtori.

4. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppituntien ulkopuolisessa toiminnassa noudatetaan erikseen sovittuja työaikoja.

5. Perusasteen oppilas saa poistua kouluaikana koulualueelta vain opettajan tai rehtorin erillisellä luvalla.

6. Jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asiallisesti, tekee omat tehtävänsä tunnollisesti ja vastaa siitä, että kaikissa tilanteissa vallitsee työrauha.

7. Jokainen kouluyhteisön jäsen sitoutuu muiden tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun ja huolehtii omalta osaltaan siitä, että oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja kiusaamattomuuteen toteutuu.

8. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen ja muut koulun käytössä olevat alueet siistinä.

9. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti ja vioittuneista tai rikkoutuneista välineistä on ilmoitettava välittömästi koulun henkilökunnalle. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

10. Aiheeton liikennöinti koulun alueella on turvallisuussyistä kielletty. Autot, pyörät, mopot ja muut kulkuvälineet pysäköidään koulun osoittamille paikoille. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai katoamisesta.

11. Liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä. Pyöräilykypärän käyttöä suositellaan.

12. Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, myynti ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. Lisäksi energiajuomien kouluun tuominen on kiellettyä.

13. Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

14. Oppitunnilla mobiililaitteita (matkapuhelin, tabletti) käytetään vain opettajan luvalla. Opettajalla tai rehtorilla on lupa ottaa opetusta häiritsevä esine pois oppilaalta. Esine palautetaan oppilaalle pääsääntöisesti oppitunnin päätyttyä.

15. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille henkilökohtaisille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista. 

16. Koulualueella kuvia otettaessa kysytään kuvattavilta lupa eikä kuvaa julkaista ilman asianosaisten suostumusta.

17. Oppilas noudattaa kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten antamia ohjeita ja määräaikoja.

Järjestysmääräysten tarkoituksena on taata työn rauhallinen sujuminen ja edistää kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta.