Oppimisen tuki

Erityisopetuksesta

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen tai ilmetä esimerkiksi tarkkaavuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä.

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään korjaamaan oppilaan häiriötä, tukemaan luokkaopetusta ja huolehtimaan oppilaan kokonaiskuntoutuksesta. Alaluokilla erityisopetus on luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja korjaavaa. Vaikeuksiin pyritään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten erityisopetustyössä painottuvat oppilaiden ensimmäiset ikävuodet. Yläluokilla erityisopetus on luonteeltaan enemmän opintoja tukevaa ja jatko-opintoihin suuntautuvaa.

Oppilaat valikoituvat osa-aikaiseen erityisopetukseen pääsääntöisesti erityisopettajan pitämien seulontatestien perusteella. Oppilas voi tulla erityisopetukseen myös luokanopettajan, vanhempien tai oppilaan omasta toivomuksesta. Erityisopetuksen onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajan ja koulutyötä tukevien asiantuntijoiden kanssa. Erityisopetusta toteutetaan käytännössä pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena.

Mikäli oppilaan opiskelu muun opiskelun yhteydessä ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus tulee järjestää osittain tai kokonaan erityisopetuksen ryhmässä. Käytännössä opetus järjestetään yleisopetusryhmään integroiden tai erityisluokassa.