Oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltopalvelut

Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa koulukuraattorit ja koulupsykologit osallistuvat oppilashuollon suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin koulujen oppilashuoltoryhmien jäseninä. Yhteisöllistä ja ennalta ehkäisevää työtä on esim. luokkiin tutustuminen ja niiden työskentelyn seuraaminen sekä havainnoista keskustelu opettajien kanssa. Lisäksi työ voi olla luokan tai erilaisten ryhmien kanssa työskentelyä.

Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät monialaisessa asiantuntijaryhmässä, joka kootaan aina tapauskohtaisesti kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin palvelut tukevat ja auttavat oppilaan koulunkäyntiä ja opiskelua. Koulukuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön oppilaan/opiskelijan, vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden mukana olevien tahojen kanssa.

Koulukuraattori Kaarina Mehto p. 044 7942785

kaarina.mehto(at)essote.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologityön painotus on oppilaiden oppimiseen, koulutyöskentelyyn ja tarkkaavaisuuteen liittyvien vaikeuksien varhaisessa toteamisessa ja tukemisessa. Koulupsykologi on arvioimassa oppilaan tarvitsemaa tehostettua ja erityistä tukea sekä seuraamassa tukitoimien toimivuutta ja riittävyyttä.

Koulupsykologien työhuoneet sijaitsevat Lähemäkitalolla ja toiminta kouluilla tapahtuu ennalta sovitusti. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, opettajat, muut koulussa työskentelevät ja koulun ulkopuoliset tahot. Oppilaan tilanteen selvittäminen alkaa aina koulupsykologin osallistumisella monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamiseen, jossa keskustellaan mahdollisista tukitoimista ja koulupsykologisesta tutkimustarpeesta.

Koulupsykologi Ulla Sopanen  p.044 7943016

Muu koulutiimin henkilöstö

Perheohjaaja 

  • vanhemmuuden tuki
  • lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen asiat (esim. murrosikään liittyvät asiat)
  • perheen huoli- ja kriisitilanteet tilanteissa, joissa perheellä ei ole muuta tukea
  • työskentelee sekä yksin että työparina muiden ammattilaisten kanssa
  • työ tapahtuu osin myös oppilaiden kodeissa
  • perheohjaajalle ohjaudutaan kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan kautta

Perheohjaaja Sini Härkönen, palveleva puhelin 040 3597386, sini.harkonen@essote.fi.

Koulupsyykkari

  • Psykiatrinen sairaanhoitaja, joka työskentelee kouluilla
  • Tapaa lapsia pääasiassa yksilötapaamisilla, kun lapsella on esimerkiksi mielialaan liittyviä pulmia, pelkoja, toistuvia poissaoloja koulusta tai perheessä sattuneita kriisejä.
  • Koulupsyykkari työskentelee usein perheohjaajan kanssa työparina. Koulupsyykkari tekee yhteistyötä myös vanhempien, opettajien, koulunterveydenhoitajien, koulukuraattorien, psykologien ja toimintaterapeuttien kanssa.
  • Koulupsyykkarille ohjaudutaan kouluterveydenhoitajien, kuraattorien, psykologien ja perheohjaajien kautta.

Koulupsyykkari Sanna Kuosmanen