Perustiedot

Perustiedot

Päämajakoulu on Mikkelin kaupungin vanhimpia kouluja ja se on otettu käyttöön 2.9.1872. Koululla on historiansa aikana ollut useita nimiä joista nykyinen Päämajakoulu otettiin käyttöön vuonna 1992.
- Mikkelin kansakoulu
- Mikkelin keskuskansakoulu
- Keskuskoulu
- Päämajakoulu

Päämajakoulussa toimivat perusopetuksen 1. – 6. luokat ja koulussa on noin 375 oppilasta sekä henkilökuntaa noin 35.

Päämajakoulun painopistealue on musiikki ja koululla on Mikkelin kaupungin musiikkiluokat 3. - 6. luokkien oppilaille.

Koulun toiminta-ajatus

Päämajakoulu on moderni, laadukasta perusopetusta tarjoava ja tulevaisuuteen katsova musiikkipainotteinen koulu, jonka vahvuutena on erinomainen sijainti monenlaisten kulttuuri-, liikunta- ja myös luontomahdollisuuksien lähellä.

Haluamme monipuolisten oppimiskokemusten ja -ympäristöjen avulla tarjota oppilaillemme mahdollisuuden kasvaa monipuolisiksi, vastuullisiksi, kaikkia arvostavaksi, kansainvälisiksi ja hyvän itsetunnon ja hyvät vuorovaikutustaidot omaaviksi aktiivisiksi opiskelijoiksi ja toimijoiksi oman elämänsä ja hyvän yhteiskunnan rakentamisessa.

Yhteinen vastuu koulupäivästä

Opettajan tehtävänä on oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. 

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Koko työyhteisön tehtävänä on luoda hyvä henkinen ja fyysinen oppimis- ja työympäristö kaikille koulussa työskenteleville.