Oppilashuolto

Oppilashuolto

Palvelut edistävät välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Palvelut tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminta on luottamuksellista ja tapahtuu yhteistyössä huoltajien, opettajien ja tarvittaessa oppilaan asioissa mukana olevien muiden tahojen kanssa. Jokaiselle koululle on nimetty koulukuraattori ja koulupsykologi.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa koulukuraattori ja terveydenhoitaja osallistuvat oppilashuollon suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin koulujen oppilashuoltoryhmien jäseninä. Koulukurattorin työ voi olla luokan tai erilaisten ryhmien kanssa työskentelyä.

Yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät monialaisessa asiantuntijaryhmässä, joka kootaan aina tapauskohtaisesti kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä voi olla paikalla oppilas, huoltajat, opettaja(t), koulupsykologi, koulukuraattori ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Kokoontumisessa keskustellaan oppilaan tilanteesta ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Lisäksi koulukuraattori ja koulupsykologi voivat esim. työparina tavata vanhempia lapsen tilanteen selvittämiseksi.
Oman koulun koulukuraattoriin ja koulupsykologiin saa parhaiten yhteyden Wilman kautta henkilökunta-valikon alta. Yhteyden saa myös sähköpostitse tai puhelimitse.
 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri. Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan oppilaan hyvinvoinnin lisäksi myös koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat lukuvuoden aikana. Ennen luokkakohtaisten tarkastusten alkua asiasta tiedotetaan Wilmassa. Vanhemmat ovat tervetulleita myös luokkakohtaisiin tarkastuksiin.

Kouluterveydenhuollon tilat ovat Päämajakoulun sisääntulokerroksen ala-aulan yhteydessä. Terveydenhoitajan työaika jakaantuu kolmelle koululle, Päämajakoululle ja Rouhialan koululle on oppilasmäärän mukaan osoitettu työaikaa noin neljä päivää/viikko.

Terveydenhoitajana toimii Minna Keränen
Yhteydenotot joko Wilman kautta, sähköpostilla minna.keranen@essote.fi tai puhelimitse 044-794 4233. Vastaajaan voi jättää tarvittaessa soittopyynnön.

Koulupsykologi
Koulupsykologityön painotus on oppilaiden oppimiseen, koulutyöskentelyyn ja tarkkaavaisuuteen liittyvien vaikeuksien varhaisessa toteamisessa ja tukemisessa. Koulupsykologi on arvioimassa oppilaan tarvitsemaa tehostettua ja erityistä tukea sekä seuraamassa tukitoimien toimivuutta ja riittävyyttä.
Koulupsykologien työhuoneet sijaitsevat Jääkärinkatu 33, 2. krs., 50130 Mikkeli. Toiminta kouluilla tapahtuu ennalta sovitusti. Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, opettajat, muut koulussa työskentelevät ja koulun ulkopuoliset tahot. Oppilaan tilanteen selvittäminen alkaa aina koulupsykologin osallistumisella monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamiseen, jossa keskustellaan mahdollisista tukitoimista ja koulupsykologisesta tutkimustarpeesta.
Koulupsykologin tutkimuksessa oppilaan koulunkäynnissä esiin noussutta ongelmaa selvitetään erilaisin menetelmin, joita ovat esimerkiksi haastattelu, havainnointi eri tilanteissa, kyselylomakkeet, aikaisempiin asiakirjoihin perehtyminen, tuntitilanteen seuranta, erilaiset testitehtävät sekä keskustelu opettajien ja vanhempien kanssa. Tutkimusongelman kannalta katsoen oleelliset asiat ja johtopäätökset käydään läpi palautekeskustelussa vanhempien ja oppilaan sekä kouluneuvottelussa opettajien kanssa. Nämä tutkimustulokset ja johtopäätökset löytyvät myös kirjallisesta tutkimusyhteenvedosta.

Koulupsykologi Susanna Muttilainen, p. 044 794 3014, susanna.muttilainen@essote.fi

Koulukuraattori
Koulukuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä. Oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. koulutyöskentelyyn, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen, tunne-elämään tai koulunkäynnin siirtymävaiheisiin liittyvät asiat.
Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, opettajat, muut koulussa työskentelevät ja koulun ulkopuoliset yhteistyötahot. Kun oppilasta ohjataan koulukuraattorin luo, opettaja ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Koulukuraattorit ovat kouluilla sopimuksen mukaan ja tapaavat oppilasta yleensä oppilaan omalla koululla.
Koulukuraattorit käyttävät työvälineinään keskustelun lisäksi mm. erilaisia tunneilmaisua helpottavia kortteja ja sosiaalisia taitoja kehittäviä kuvatarinoita sekä pelejä, piirtämistä ja kyselyitä. Ryhmien ja luokkien kanssa työskenneltäessä käytetään myös toiminnallisia harjoitteita ja menetelmiä.

Koulukuraattori Kaarina Mehto, p. 044 794 2785, kaarina.mehto@essote.fi

Perheohjaaja

Perheohjaus on sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontatyötä. Perheohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen ja on asiakkaille maksutonta. Tavoitteet perheohjaukselle laaditaan yhteistyössä perheen kanssa.

Perheohjaajan tehtävänä on lapsen kehityksen tukeminen vanhemmuutta ja perhesuhteita vahvistamalla. Toiminta on kynnyksetöntä ja ennaltaehkäisevää eikä edellytä sosiaalitoimen asiakkuutta.

Perheohjaajat ovat osa oppilashuoltotiimiä. Muita tiimin jäseniä ovat psykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja.

Perheohjaajat ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai sosionomeja.

Perheohjaaja työskentelee pääsääntöisesti perheen kodissa. Tapaamisia voidaan järjestää myös kouluun ja Jääkärinkatu 33:een.

Perheohjaajiin voit ottaa yhteyttä esim. seuraavissa tilanteissa:

- lapsen koulunkäynnin haasteet

- muutokset elämässä (ero, sairastuminen ym.)

- lapsen ja nuoren kehitykseen liittyvät muutokset

- pulmat perheen vuorovaikutuksessa

- vanhempien väsymys, avun ja tuen tarve

- lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeen selvittely

- mikä tahansa mieltä askarruttava asia

 

Perheohjaajan asiakkaaksi voi ohjautua:

- soittamalla perheohjaajalle

- kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin, opettajan tai muun ammattilaisen ohjaamana.

Perheohjaaja Sini Härkönen, palveleva puhelin 040 3597386sini-maaria.harkonen@essote.fi.