Oppilasarviointi

Oppilasarviointi

Yleistä
Perusopetuslaissa annettujen yleisohjeiden mukaan opintojen aikana tapahtuvan arvioinnin tulisi ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua. Edelleen opintojen aikaisen arvioinnin tulisi tukea ja ohjata oppilasta myönteisellä tavalla koulun perustehtävien suunnassa. Käytännössä arviointi opintojen aikana perustuu koulun opetussuunnitelmassa (OPS) määriteltyihin oppiainekohtaisiin arviointikriteereihin. Arviointi kohdistuu oppimistulosten mittaamisen (kokeet) lisäksi oppilaan työskentelyyn sekä oppimisprosessiin. Opintojen aikaisen arviointiin kuuluu myös oppilaan käyttäytymisen arviointi.
Opintojen aikaisen arvioinnin yhtenä perustehtävänä on edelleen se, että oppilas oppii tuntemaan itsensä oppijana. Tämän oppilaan itsearvioinnin kehittäminen on arvioinnin keskeisiä tavoitteita.

Todistukset
Oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen, jossa arviointi on toteutettu sanallisesti tai numeroin.
Lukuvuoden puolessa välissä joulu-tammikuun aikana oppilas osallistuu yhdessä huoltajan kanssa arviointikeskusteluun, joka toimii välitodistuksena.
Oppilas saa todistuksensa seuraavasti:
Välitodistus: arviointikeskustelu joulu-tammikuussa (luokat 5ABM sanallinen välitodistus 20.12.2019)
Lukuvuositodistus: 30.5.2020

 

Muu arviointipalaute
Huoltajan ja oppilaan kanssa voidaan käydä yhteisiä arviointikeskusteluja ja järjestää muita oppilas- tai ryhmäkohtaisia tapaamisia, joissa annetaan ja saadaan informaatiota oppilaan kehityksestä ja koulumenestyksestä. Arviointitietoja voidaan antaa myös lukuvuoden aikana pyydettäessä.