Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

KOULUKULJETUKSET

Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Mikkelin kaupungista kotoisin oleville perusopetusta saaville oppilaille, joilla perusopetuslain 32 §:n mukaan on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäynti-oikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Sivistystoimen järjestämässä esiope­tukses­sa oleva esioppilas saa maksuttoman koulu­kuljetuksen, mikäli koulu­matka on yli 3 km.

1.-2. luokan oppilas saa maksuttoman kuljetuksen, mikäli koulumatka on yli 3 km 3.-9. luokan oppilailla matkan tulee olla yli 5 km.

Esioppilaille ja peruskoulun 1.-2. lk:n kuljetusoppilaalle, jolle jää kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin yli 2 km ja 3.-9 lk:n oppilaalla yli 3 km, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus.

Oppilas pääsee kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksusitoumuksen tehneiltä kuljetuksesta peritään linja-autolipun sarjalipun suuruinen hinta, jonka kaupunki laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta. Mikäli koulureitiltä joudutaan poikkeamaan siten, että poikkeaman kustannukset ylittävät em. linja-autolipun hinnan, kaupunki ei korvaa ylimääräisiä kilometrejä, vaan veloittaa ne huoltajalta taksin kilometrikorvauksen mukaan.

Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan em. periaatteista poiketen järjestää perusopetuksen oppilaalle maksuton koulukuljetus.

Haja-asutusalueella koulukuljetuksissa kulkevilta muilta matkustajilta peritään linja-autolipun kertamaksun hinta, joka vähennetään autoilijalle maksettavasta koulukuljetuskorvauksesta.

Kaupunki järjestää edellä mainituista periaatteista poiketen välitun-tikuljetuksia, maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oman äidinkielen, ET -opetuksen, ortodoksisen uskonnon (UO), mahdollisten muiden vähemmistöuskontojen ja muunkin opetuksen keskittämisen vuoksi silloin, kun keskittäminen on perusteltua opetuksen tarkoituksenmukaisuus – ja/tai taloudellisuusperustein.


HUOLTAJIEN OMAT KULJETUKSET JA JÄTTÖ- JA HAKUPAIKAT

Moni oppilas tulee kouluun huoltajien mukana autolla. Koulun toivomus on, että näissä yksittäisissä kuljetuksissa ja kimppakyydeissä oppilaat jätettäisiin kyydistä muualla kuin koulun viereisillä katuosuuksilla. Menneitten vuosien aikana on ollut lukuisia vaaratilanteita, jotka ovat aiheutuneet ajoittain varsin vilkkaasta liikenteestä ja pysähtyneiden autojen takaa tulevista oppilaista.