Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Hyvä terveys luo pohjan normaalille kasvulle, kehitykselle ja koulu­työlle. Kouluter­veydenhuolto on jatkoa neuvolatyölle, se on luonteel­taan ennaltaehkäisevää, osa oppilashuoltoa, pyrkien oppilaiden tervey­den edistämiseen ja terveellisen kouluym­päristön luomiseen.

Koululääkäri ja terveydenhoitaja tekevät yhteistyötä oppilaan, kodin ja koulun sekä muiden terveydenhoitoviranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastusten merkeissä sekä tarvittaessa useamminkin. Lisäksi hän osallistuu koulun terveyskasvatusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Peruskoulussa ensiapuluontoinen sairaanhoito kuuluu myös kouluterveydenhoitajan toimenkuvaan, samoin osallistuminen koulun terveydellisten olojen valvontaan yhdessä terveysvalvonnan, työsuojelun ja henkilökunnan työterveyshuollon kanssa. Terveydenhoitaja on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen.

Koululääkäri suorittaa asetuksen mukaiset terveystarkastukset ja ohjaa niiden pohjalta tarvittaviin lisätutkimuksiin ja hoitoon. Koululääkäri osallistuu tarpeen mukaan koulun muuhunkin oppilashuoltoon. Oppilaalla on mahdollisuus päästä koululääkärin lähetteellä silmä- tai korvalääkärin tutkimukseen, jos hänellä todetaan aikaisemmin hoitamaton näön tai kuulon alentuma. Ensimmäinen käynti on tällöin maksuton. Sairaanhoitoa vaativat koululaiset ohjautuvat normaalisti terveyskeskusvastaanotoille.


KOULUTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTOT LV. 2019-2020

Päämajakoulu ja Rouhialan koulu

Terveydenhoitaja Minna Keränen
p. 044 794 4233 minna.keranen@essote.fi

KOULUHAMMASHOITO

Oppilaan hammashoitola määräy­tyy asuin­paikan pe­rusteella. Ham­mashoitola kutsuu oppilaat hammastar­kastukseen 1., 3. ja 5. luokilla.

Kiireellistä hoitoa tarvitsevi­en tulee ottaa yhteyttä omaan ham­mashoi­to­laansa tai pääter­veysaseman hammashoitolaan.
Alle 18 -vuotiaille hammashoito on maksu­tonta; tätä vanhemmilta peritään asetuksen mukaiset hoitoma­ksut.
Esteen sattues­sa ajanvaraus tulee perua viimeis­tään edellisenä päivä­nä. Peruuttamattomasta ja käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta peritään sakkomaksu 15 vuotta täyttäneiltä.