Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelma (1.8.2016 alkaen)

Ajankohtaista OPS-asiaa

OPPILASARVIOINNIN OHJE: väliarviointi v.2019 

 
1. Periaatteet: 

 • Väliarvioinnin tarkoitus on antaa palautetta oppilaan edistymisestä noin lukuvuoden puolivälissä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta kohti vuosiluokan opiskelulle asetettuja tavoitteita.
 • Väliarvioinnin muodot vaihtelevat riippuen vuosiluokasta ja koulun omasta päätöksestä.
  • 1, 2 ja 6 lk: arviointikeskustelu
  • 3, 4 ja 5 lk: sanallinen arviointi WILMAssa tai arviointikeskustelu (koulukohtainen päätös)
  • 7, 8 ja 9 lk: välitodistus
 • Väliarvioinnin tukena kannustetaan käyttämään laajasti erilaista arviointimateriaalia ja -menetelmiä

2. Ohjeita eri vuosiluokille:
 • Arvioinnin tasot 1-5 lk:lla:
  • Erinomaisesti (Oppilas on ylittänyt tavoitteet)
  • Hyvin (Oppilas on saavuttanut tavoitteet)
  • Osittain (Oppilas on yleensä saavuttanut tavoitteet mutta tarvitsee ajoittain tukea ja lisäharjoitusta)
  • Heikosti (Oppilaalla on ollut vaikeuksia tavoitteiden saavuttamisessa, ja hän tarvitsee säännöllisesti tukea ja lisäharjoitusta)
  • Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita

Arvioinnissa kuvataan oppilaan keskimääräinen edistys suhteessa tavoitteisiin.

 • 1-2 lk: arviointikeskustelun sisältö (keskustellaan lukuvuositodistuksessa arvioitavista asioista):
  • työskentelytaidot (TYÖ)
  • taito huolehtia tavaroista jne. (TAI)
  • kielelliset valmiudet (KIE)
  • Arvioita oppilaan edistymisestä eri oppiaineissa (AINEET):
  • Käyttäytyminen

 • 3-5 lk: sanallinen arviointi wilmassa:
  • Valitaan jokaiseen oppiaineeseen arvosana (arvioinnin portaat) ja täydennetään tarvittaessa sanallisesti. Kuvataan sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämistä vaativia asioita. 
  • Tavoitelauseet ovat samat kuin lukuvuositodistuksessa. Luonnollisesti kaikkia sisältöjä ole vielä opiskeltu väliarviointiin mennessä. Tarkennukset tarvittaessa sanallisilla lisäyksillä tai viestillä huoltajille.
  • Käyttäytymisen liite (3-5 lk): Arvioidaan 5-portaisella asteikolla ja täydennetään tarvittaessa sanallisesti suhteessa tavoitetasoon. Koska arviointi on sanallinen, se on annettava erillisellä liitteellä (tulostuu automaattisesti erillisenä liitteenä).Valitaan jokaiseen arvosana (arvioinnin portaat) ja täydennetään tarvittaessa sanallisesti (KÄ) 

 • TAI 3-5 lk: väliarviointi arviointikeskusteluna (koulukohtainen päätös)
  • Keskustelun tukena käytetään sanallisen väliarvioinnin lomaketta ja muuta arviointimateriaalia (esim. itsearvioinnit, portfoliot). Keskustelussa arvioidaan oppilaan edistystä eri oppiaineissa ja pohditaan kehittämistä vaativia asioita.

 • 6 lk: väliarviointi arviointikeskusteluna:
  • Keskustelun tukena käytetään mahdollisimman laajasti arviointimateriaalia (esim. itsearvioinnit, portfoliot). Keskustelussa arvioidaan oppilaan edistystä eri oppiaineissa ja käyttäytymisessä sekä pohditaan kehittämistä vaativia asioita.

 • 7-9 lk: välitodistus (kuten lv-arviointi):
  • Ohje: Valitaan jokaiseen oppiaineeseen arvosana (numeroarviointi) ja täydennetään tarvittaessa sanallisesti. Kuvataan sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämistä vaativia asioita. Opettaja päättää täydennettävät oppiaineet oppilaskohtaisesti.
  • huomioitavaa: Taito- ja taideaineissa, joiden yhteisesti opetettavat tunnit päättyvät 7.luokalla (kotitalous ja käsityö) ja 8.luokalla (kuvataide ja musiikki) arviointi perustuu päättöarvioinnin kriteereihin.
  • Käyttäytymisen arviointi
   •  Uuden OPS:n mukaan KÄ-numeroa ei merkitä 9.lk:n välitodistukseen
   • Käyttäytyminen arvioidaan (7.-8.lk) numerolla, mutta se on täydennettävissä sanallisesti. Mahdollinen sanallinen täydennys tulostuu automaattisesti erilliselle liitteelle.

3. Yksilöllistettyjen oppilaiden väliarvioinnista:
 • 1-2 lk ja 6 lk
  • Väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna. Arvioinnissa huomioidaan yksilölliset tavoitteet.
 • 3-5 lk
  • arviointikeskusteluna: kuten muillakin, arvioinnissa huomioidaan yksilölliset tavoitteet
  • TAI sanallisena arviointina: Oppiaineen kohdalla on tyhjä kohta (yleisen opsin tavoitteet eivät siis näy).
  • Opettaja kirjoittaa hojks:ssa määritellyt yksilölliset oppiainekohtaiset tavoitteet sanallinen täydennys -kohtaan ja valitsee arvioinnin portaista arvosanan kuvaamaan tavoitteiden saavuttamista.
  • Sanallinen täydennys -kohdassa voi lisäksi kuvata oppiaineessa edistymistä ja oppiaineen kehityskohteita.
  • Merkintä yksilöllistämisestä (* - merkki aineen kohdalla) tulostuu automaattisesti, jos tiedot yksilöllistämisestä on merkitty primukseen.
 • 7-9 lk
  • Valitaan jokaiseen oppiaineeseen arvosana (numeroarviointi). Yksilöllistetyn oppiaineen kohdalla tähtimerkintä (tulee automaattisesti, opettajan ei tarvitse sitä laittaa).
  • Arviointia täydennetään tarvittaessa sanallisesti. Kuvataan sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämistä vaativia asioita. Opettaja päättää täydennettävät oppiaineet oppilaskohtaisesti.
  • Yksilöllistetyn oppiaineen voi myös arvioida pelkästään sanallisesti sanallinen täydennys -kohtaan.

OPS-ohjausryhmä 02.12.2019  

Arviointi uudistuu

Mikkelin perusopetuksen OPS-ohjausryhmä kokoontui 30.9.-1.10. työseminaariin. Teemana oli arviointi.
KARVI (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) on lähettänyt kunnille kyselyn arvioinnista.
Samaan aikaan OPH on tehnyt muutoksia opetussuunnitelman arviointilukuun (luku 6). Luonnos on tällä hetkellä lausunnolla ja luettavissa OPH:n sivuilla.

"Opetushallitus valmistelee parhaillaan täsmennyksiä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) lukuun 6 Oppimisen arviointi. Jotta opetussuunnitelman perusteet luvun 6 osalta palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla kouluissa ja kunnissa tehtävää paikallista oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointityötä, toivomme näkemyksiänne ja kommenttejanne luvun 6 luonnoksesta.

Palautteen myötä Opetushallitus jatkaa luvun 6 valmistelua siten, että se saadaan julkaistua vuodenvaihteessa. Täsmennetty luku 6 otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2020.

Verkkokommentointi on kaikille avoin. Kommentointiin osallistuminen antaa mahdollisuuden esimerkiksi oman kouluyhteisön yhteiseen arvioinnin pohdintaan. Vastaajana voivat olla opettajat, rehtorit, opetustoimen hallinnon asiantuntijat, huoltajat, oppilaat, opiskelijat ja muut perusopetuksessa olevan oppilaan arvioinnin kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt tai tahot.

Voit vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan kysymyksistä. Vastaamisen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin.

Verkkokommentointi on avoinna 16.9.-18.10.2019. "

Tässä linkki luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi -luonnokseen.

https://link.webropolsurveys.com/S/3853668DC4F09B65

Ohjausryhmän huomioita uudistusluonnoksesta:

 • Numeroarvointi 4lk:lta alkaen pakolliseksi lv.todistukseen
 • Sanallinen tai numeerinen 1-3 lk:lla (paikallisesti päätettävä)
 • Kaikki oppiaineet arvioitava 1 lk:lta alkaen
 • Arvioinnin dokumentoinnin velvoitus
 • Todistusmalleja ja todistusmerkintöjä täsmennetty

Lukuvuoden 2019-2020 OPS-muutoksia

Uusi opetussuunnitelma on nyt käytössä kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla.

Varhennettu kielen opiskelu alkaa tänä lukuvuonna kaikissa Suomen kouluissa. Mikkelissä opiskellaan A1-kielenä englantia 1. vuosiluokasta alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi kesäkuussa uudistuneen kielten opetussuunnitelman.