Taiturit

Taituri-opetuksen toimintasuunnitelma lv. 2017-18

Taitureitten toimintasuunnitelma lv. 2017-2018

Toimintaperiaatteet ja yhteiset pedagogiset tavoitteet (aikuisten väliset yleiset pelisäännöt ja ”arvot” sekä OPS:n toteuttamisen painopistealueet ml. OPS:n aihekokonaisuuksien toteuttaminen)

Lukuvuonna 2017-2018 Taituri-opetuksessa päätetään asiat yhdessä kulloiseenkin tilanteeseen sopivassa ryhmässä. Tarvittaessa mukana päättämässä on myös rehtori tai apulaisrehtori.

Oppilaiden osallisuutta tuetaan koulun sisällä erilaisin yhteistoimintamuodoin koulun eri oppilasryhmien kanssa. Taitureiden keskuudesta oppilaskunnan hallituksessa toimii yksi yläkoulun oppilas ja hänen varahenkilönsä. Taituriopetuksessa huomioidaan koko koulun painopistealueet: hyvinvointi ja liikunta, luonto ja ekologisuus, media ja teknologia sekä aktiivinen maailmankansalaisuus. Taituriopetuksessa oppilaat osallistuvat monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Lisäksi yhtenäiskoulutiimissä on Taitureiden puolelta opettaja mukana toiminnassa.

Järjestelyt (ruokailujärjestelyt, ruokailuvalvonta, päivänavausten toteuttaminen, välituntivalvonta, siirtymätilanteiden hoitaminen, kasvatuksellisen puuttumisen periaatteet, jälki-istuntojen valvonta ja varajärjestelmät henkilöstön poissaolotilanteissa)

Turvallista oppimisympäristöä tukevana materiaalina ovat käytössä koulun järjestyssäännöt sekä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Lisäksi arjen toiminnassa on läsnä kasvatuksellisen puuttumisen toimintamalli, jonka ilmenemisestä erilaisissa tilanteissa keskustellaan lukuvuoden kuluessa.

Ruokailut ovat välillä 10.15 – 12 kullekin ryhmälle sopivana ajankohtana. Jokainen erityisluokanopettaja valvoo oman opetusryhmänsä ruokailun ja lisäksi koulunkäyntiavustajat ohjaavat oppilaita ruokailussa.

Yhteiset päivänavaukset ovat keskiviikkoisin klo 9.30 pääsääntöisesti Taitureiden siivessä. Jokainen ryhmä vastaa päivänavauksen järjestämisestä vuorollaan. Seurakunta vierailee joka toinen keskiviikko.

Välituntivalvonnassa opettajan työryhmästä on koulunkäyntiavustaja / koulunkäyntiavustajat mukana välituntivalvonnassa ja aamupäivisin useampi koulunkäyntiavustaja on välttämätön turvallisuuden takaamiseksi.

Välitunneista on keskusteltu ja tehty sopimus tiimissä. Välituntien sujumista arvioidaan säännöllisesti.

Välituntivalvonnat hoidetaan seuraavasti:

klo

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

9.45-10.00

Johanna + kkat

Anne P. + kkat

Anne K.+ kkat

Riitta+ kkat

Paula+kkat

12.00-12.20

Johanna + kkat

. Anne P. + kkat

Anne K.+ kkat

Paula+ kkat

Riitta +kkat

13.05-13.15

Johanna + kkat

Anne P. + kkat

Anne K. + kkat

Paula+ kkat

Riitta + kkat

Oppilaiden tarpeista riippuen opettaja voi järjestää ylimääräisiä taukoja työskentelyyn sisällä tai ulkona.

Aina kun opettaja on poissa, pyritään luokkaan saamaan sijainen. Jos luokan koulunkäyntiavustaja toimii opettajan virkavastuullisena sijaisena, pyritään koulunkäyntiavustajalle saamaan vastaavasti sijainen. Apulaisrehtori etsii sijaiset.

Valmiin perehdyttämismateriaalin kokoamista selvitetään lukuvuoden aikana.

Koulukäyntiavustajien työvuorolistat laatii tänä lukuvuonna Susanna Parkkinen ja rehtori hyväksyy ne. Työvuorolistojen rinnalla kulkee ajatus joustavuudesta suhteessa oman työpanoksen sijoittumiseen ja muutoksiin työviikossa.

Avustajaresursseja arvioidaan muutaman kerran vuodessa tiimikokouksissa.

Koulunkäyntiavustajat ja opettajat voivat hakeutua koulutuksiin omien tarpeidensa mukaan. Useamman ihmisen toivoessa samaa koulutusta, sen järjestämisestä omalla koululla voi tehdä ehdotuksen.

Yhteistyö ja osaamisen jakaminen (ml. perehdyttäminen, täydennys- ja lisäkoulutusperiaatteet, työnohjaus sekä opettajien VESO-koulutuksen toteuttaminen)

Taituri-tiimin jäsenistä opettajat osallistuvat koko koulun painopistealueiden mukaisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiimin sisällä toimitaan niin, että tiimin sisäinen osaaminen tulisi mahdollisimman hyvin tiimissä sekä aikuisten että lasten yhteiseksi hyväksi. Pyritään tiedon jakamiseen (mm. koulutusten anti).

Tiimin sisäistä yhteistyötä ovat mm. ”jakotunnit”, retket, toimintapäivät, juhlat, opettajien tunnit eri luokille ja koulunkäyntiavustajien liikkuminen tarvittaessa eri luokkien välillä.

Taiturioppilaat osallistuvat mahdollisimman paljon koulun yhteisiin toimintoihin.

Huoltajien lisäksi yhteistyötä on terapeuttien, psykologien sekä muiden tutkivien ja hoitavien tahojen kanssa. Erityisesti terapeuttien kanssa yhteistyö toimii koulun näkökulmasta hyvin, kun terapiat ovat pääsääntöisesti koulupäivien ulkopuolella. Myös oppilaiden jatko-opintopaikkojen selvittäminen edellyttää monipuolista yhteistyötä. Yläkoulun oppilaanohjaus toteutetaan yhteistyössä koulun oppilaanohjaajan kanssa. Uusien oppilaiden / yhteistyötahojen mukaan tullessa pyrimme informoimaan toisiamme riittävästi.

Sekä avustajille että opettajille järjestetään tarvittaessa työnohjausta.

Koulun ulkopuolinen työskentely (yhteiset teemapäivät, retket ja leirikoulut luokittain eriteltynä sekä yhteinen toimintakalenteri, TET-jaksot, oppilaan ohjaus, taksvärkkipäivät, yhteistyö seurakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa)

Taiturit osallistuvat mahdollisimman paljon koulun yhteisiin tapahtumiin. Lukuvuoden aikana luokat tekevät olennaisena osana kasvatusta ja opetusta retkiä ja tutustumiskäyntejä koulun lähiympäristöön ja lähiseudulle. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös kaikkia peruskoululaisia koskeviin paikallisiin tai valtakunnallisiin tapahtumiin.

Tiedossa olevat Taitureiden yhteiset tapahtumat:

  • kehitysvammaisten viikko 1.-7.12. huomioidaan, tarkoituksena järjestää KalisCafe 1.12.
  • kevätlukukaudella pyritään järjestämään opintoretki
  • harkitaan yhteistyötä Mikkelin Teatterin kanssa ja Hyppy! –tapahtumaan osallistumista.
  • pyritään järjestämään ulkoilupäivä Tornimäellä.
  • yläkoululaisten Taiturioppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta tammikuussa; siihen toivotaan myös oppilaanohjaaja Ulla Mälkiäisen osallistumista
  • 11.9. Retki Susiniemeen yhteistyössä seurakunnan kanssa
  • taideprojekti yhdessä Es-Ada ry:n kanssa; oppilaat tekevät taidetta taiteilija Kirsimaria E. Törönen-Ripatti kanssa ja tuotokset ovat esillä GalleriaArissa huhtikuun ajan.
  • selvitetään Taiturioppilaiden mahdollisuutta osallistua taksvärkkiin

Tiimin käyttötalousvaroista jaetaan pieni summa luokkakohtaiseen käyttöön, mikäli taloustilanne sen mahdollistaa.

Yläkoulun 7.-9. luokkien taituri-oppilaiden oppilaanohjauksesta vastaa erityisluokanopettaja Susanna Parkkinen. Jatko-opintoihin ohjaaminen tehdään yhteistyössä opinto-ohjaaja Ulla Mälkiäisen kanssa. Oppilaan ohjaukseen liittyvissä työelämään tutustumisessa ja jatko-opintosuunnitelmissa huomioidaan oppilaan tavoitteet, vahvuudet ja tarvittava tuki.

Erillisprojektit, hankkeet ja juhlat (kodin ja koulun yhteistyö, kerhotyö, oppilashuolto, oppilaskuntatyö/oppilaskunnan ohjaus, juhlajärjestelyt)

Opetusryhmät järjestävät tarpeen mukaan omia vanhempaintilaisuuksia. Koulun yhteiseen vanhempainiltaan 31.8. osallistuvat myös Taituri-luokkien huoltajat.

Koko Taituri-tiimin yhdessä toteuttamaa varainkeruuta jatketaan tarkoituksena hankkia varoja kaikkien Taituri-oppilaiden yhteistä retkeä varten, joka järjestetään tänä vuonna hieman pienempimuotoisena kotiseutumatkailuna. Varainkeruusta huolehtivat oppilaiden huoltajat halutessaan. Kehitysvammaisten viikolla Taiturit järjestävät kahvilan 1.12.2017. Anne K. toimii koordinaattorina koulun puolelta. Myös Kehitysvammaisten Tuki ry:tä pyydetään mukaan tänäkin vuonna.

Tukiopetus ja kerhot (tuntien jakaminen opettajittain ja käytön seurantaperiaatteet)

Taitureille on osoitettu neljä tuntia viikossa ns. jakamatonta resurssia, jonka käytöstä päätetään yhdessä ja jota käytetään mm. tukiopetukseen. Resurssin käyttö kirjataan kuukausittain.

Yhteisten resurssien käyttö (koulunkäyntiavustajat, ELA-opetus, tilat, materiaalit, opetusvälineet)

Koulunkäyntiavustajat työskentelevät pääosin henkilökohtaisina avustajina. Oppilaiden avustaminen ja ohjaaminen ovat koulunkäyntiavustajien päätehtävä, joten jos omassa luokassa ei avustettavia oppilaita ole, siirtyy avustaja toiseen luokkaan.

Tällä hetkellä monen koulunkäyntiavustajan työaikaa kohdennetaan iltapäivähoitoon. Kuluvana lukuvuonna Taituri-tiimissä seurataan avustajaresurssin riittämistä ja arvioidaan iltapäivähoitoon kohdennetun työpanoksen vaikutusta koulutyön sisältämien tehtävien hoitamiseen. Myös työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat jatkuvasti arvioitavia asioita.

Siirtymätilanteissa ja kuljetusten odotuksissa avustajat vastaavat myös muiden luokkien oppilaiden avustamisesta. Kaikki aikuiset ovat vastuussa kaikkien oppilaiden kasvatuksesta.

Taitureilla ELA-opetus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. ELA-opetusta on Taituri-ryhmille yhteensä kaksi tuntia viikossa. ELA-opetus suunnitellaan yhdessä erityisluokanopettajien kesken ja tänä lukuvuonna se kohdennetaan pienimmille oppilaille.

Koko koulun materiaalit ja opetusvälineet ovat kaikkien koulussa työskentelevien yhteisessä käytössä. Taiturit voivat käyttää omien tilojensa lisäksi myös koulun yhteisiä tiloja, kuten liikuntasalia tai musiikkiluokkaa, sovittuina aikoina.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (onnistumisen kriteerit ja arviointien julkistaminen)

Tiimin toimintaa arvioidaan yhteisissä palavereissa. Lukuvuoden lopussa arvioidaan koko lukuvuoden toimintaa.

Tiimin kokoontumis- ja tiedottamisperiaatteet (kokousajankohdat, viikkoinfojen ajankohdat, opettajien YT-ajan käyttö, tietoverkot)

Koko taituritiimi kokoontuu tarvittaessa useita kertoja lukuvuodessa. Opettajilla on omat kokouksensa asioista nousevan tarpeen mukaan. Koulunkäyntiavustajat toivovat säännöllistä palaveriaikaa ja kokeillaan sen järjestämistä. Jokaisen opetusryhmän henkilökunnalle on varattu tunti viikossa yhteistä suunnitteluaikaa.

Tiimipalaverien ohella opettajat käyttävät YS-aikaa kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Sähköpostia, koulun kotisivuja Pedanetissa ja wilmaa käytetään tiedottamisen välineenä.