Luokat 1-6

Alakoulutiimin toimintasuunnitema lv 2017-2018

1. Tiimin toimintaperiaatteet ja yhteiset pedagogiset tavoitteet

Koulun vision “Viisaasti vireä - osallistuvien oppijoiden yhteisö” suunnassa kehitetään oppilaiden aktiivisuutta ja osallisuutta tukevia toimintamalleja.

Liikkuva koulu-aatetta syvennetään erilaisissa teemoissa, esim. siestatoiminnassa. Koulun vanhemmista oppilaista koulutetaan avustajia ja välituntileikittäjiä sekä liikuntavälineistä huolehtijoita. Edistetään kummitoimintaa myös ulottumaan välituntileikkeihin. 5.-luokkalaiset toimivat 1.-luokkalaisten kummeina. Kummitoimintaa jatketaan myös 2. luokilla yhdessä 6.-luokkalaisten kanssa.

Siestatoimintaa kehitetään ja vahvistetaan uusien toimintamuotojen kautta. Vahvistetaan oppilaskunnan toimintaa aktiiviseksi kaikilla luokka-asteilla. Pyritään järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia yli luokkarajojen.

KiVa-koulun toiminta-ajatusta vahvistetaan KiVa-kouluryhmän vetämänä ja sitä käytetään kasvatuskeskusteluissa auttamaan esim. kiusaamistapausten selvittämisessä ja seurannassa. KiVa-koulun materiaalia käytetään mahdollisuuksien mukaan monipuolisesti opetuksessa.

Koulukuraattorin ja erityisopettajan kanssa tehtävä yhteistyö halutaan joustavaksi koulun arkea tukevaksi yhteistyömuodoksi. Toivotaan koulukuraattorin ja mahdollisesti koulupsykologin vierailuja luokkiin.

Lukuvuoden alussa opettajakunta koulutetaan VERSO:n (vertaissovittelu) perusasioihin 19.9.17 VESO-koulutuksen osana. Jatkokoulutus 3-8 opettajalle ja 20 oppilaalle järjestetään 27.8.17.

2. Tiimikohtaiset toiminta- ja turvallisuusjärjestelyt

Ruokailujärjestelyt hoidetaan porrastetusti: 1.-3- luokat 10.20-11.00, 4.-6.-. luokat 11.00-11.25. Opettajat valvovat oppilaiden ruokailun sekä opastavat pöytätapojen omaksumisessa.

Kolmannen tunnin alussa on päivänavaus, josta vastaa kyseisen tunnin pitäjä. Yhteiset päivänavaukset pidetään auditoriossa torstaisin klo 10-10.20 kohderyhmittäin: 1.-5. lk, 6.-7. lk, 8. lk ja 9. lk. Jokeri-oppilaat osallistuvat soveltuvin osin johonkin yläkoulun ryhmään.
Välituntivalvontaa hoidetaan sekä sisä- että ulkovalvontana henkilöstölle laaditun vuorolistan mukaan. Vuorot näkyvät opettajien työjärjestyksissä ja koosteena kopiohuoneen ilmoitustaululla. Välitunteja on lisätty 1.-6. luokille klo 10.45-11.00 ja 11.00-11.15 huomioiden ruokailuvuorot.

Jälki-istunnot hoidetaan kunkin opettajan omasta toimesta. Pyritään edistämään kasvatuksellisia keskusteluja.

Opettajien virkavapauksien aikana sijaisuusjärjestelyt ja OTO-tunnit hoidetaan tapauskohtaisesti kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Ensiapukoulutusta pyritään järjestämään porrastetusti työtehtävän vaatimusten mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Turvallisuusperehdytys tulee saattaa koko henkilöstön piiriin.

3. Yhteistyö ja osaamisen jakaminen

Perehdyttäminen työtehtäviin hoidetaan johtoryhmän ja tehtäväkenttää lähellä olevien henkilöiden täsmäopastuksella. Lisäksi pyritään luomaan koulun nettisivuille tiivis perehdyttämispaketti.

Lukuvuoden aikana osallistutaan henkilöstölle tarjottaviin turvallisuuskoulutuksiin.

Työnohjauspalvelut saadaan kaupungin yhteisen järjestelmän kautta.

4. Koulun ulkopuolinen työskentely

Lukuvuoden 2017-2018 aikana tehdään seuraavasti retkiä ja varsinaisen kouluajan ulkopuolista opetusta:

1.A ja 1.B: Susiniemi-retki syyskuussa 21. ja 22.9. 2017, kevätretki 2018.

2.A ja 2.B: kevätretki 2018 ja mahdollinen iltakoulu.

3 A ja 3.B kevätretki 2018 ja mahdollinen iltakoulu / yökoulu.
4.
A ja 4.B kevätretki 2018, yökoulu / iltakoulu

5.A ja 5.B: yö-tai iltakoulu kevät 2018, leirikoulu kevät tai syksy 2018 tai keväällä 2019

6.A ja 6.B: retki syksyllä 2017, leirikoulu keväällä 2018, kevätretki 2018, iltakoulu / yökoulu 2018
5.-6. lk vLi: retki keväällä 2018

5.
Pajatyöskentely, erillisprojektit, hankkeet ja juhlat

Tiimikohtaisia teematunteja ja urheilukilpailuja pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan osana päivän työjärjestystä.

Pyritään osallistumaan myös koko kaupungin tasolla pidettäviin urheilukilpailuihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Syyslukukaudella toteutetaan mm. seuraavat teemat:

6.9.2017 osallistutaan koko koulun kanssa kouluviestikarnevaaliin Urheilupuistossa. Liikuntavastaavat Hanne Luukkonen ja Markku Kesälahti vastaavat tapahtumasta.
8.9.2017 klo 10-10.45 koko koulun liikuntatapahtuma Kick off.
18.9.17 Lahdesta Lotilan koulun konserttivierailu klo 10-11 auditoriossa.
19.9.2017 on koulujen väliset suunnistuskilpailut.
26.9.2017 on kaupunkisota 1.-9.-luokkalaisille.
18.10.17 Satu-päivä alkuopetuksessa, Satu Pekonen ja Satu Puustinen vastaavat tapahtumasta.
19.10.17 klo 18-20 järjestetään vapaaehtoisvoimin Ruskarieha
MOVE-mittaukset syyskuun 2017 aikana 5.-luokille
Koko Suomi tanssii syyslukukaudella luokille 1.-9.2017
Salibady 1.-4.-luokille 9. ja 10.11.17
Adventtihartaus koko koululle 30.11.17 klo 10 salissa.
Marras-joulukuussa 17 pidetään kielituuletukset luokissa.
Suomi 100 v-juhla koululla 5.12.17
Lucia-tilaisuus salissa koko koululle 13.12. 17 siestalla, Tuija Särkkä-Wirth ja Marita Hokkanen vastaavat tapahtumasta (aktiivinen maailmankansalaisuus)
Kansainväliset laulut auditoriossa 18.12.17 klo 10
Jouluhartaus / kauneimmat joululaulut 21.12. klo 10.10-10.40 salissa, Hanne Luukkonen varmistaa papin

Kevätlukukausi:
Helmikuussa liikuntapäivää vietetään 23.2.2017 oman luokan toivomusten mukaan opettajansa johdolla.
Ystävänpäivää vietetään viikolla 7.
Koulujenväliset hiihtokilpailut ovat 3.-6.-lk 22.2.18
Jääpalloturnaus on 3.-6.-lk13.-14.3.18
Pääsiäishartaus omassa salissa 29.3.18 klo 10
Jalkapalloturnaus: kaikki pelaa 17.4.18
Jalkapalloturnaus 5.-6.-lk 25.4.18
Maastojuoksukilpailut ovat 2.-6.-lk 9.5.18
Koko koulun picnic-päivää vietetään 23.5.2017.
Kevätjuhlaa vietetään 24.5.18 klo 18 salissa.
Yleisurheilukilpailut pidetään seuraavasti: 3.-6.-lk 29.5.18
Todistusten jakaminen omissa luokissa 2.6.18 klo 8.


Lisäksi osallistutaan koulun toimintakalenterin sekä kulttuuri- ja kirjastopolun mukaisiin tapahtumiin. Tapahtumista tiedotetaan koulun nettisivuilla. Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kehitetään OPS:n puitteissa rikastuttamaan arjen työtä.

Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään avoimeksi ja oppilaan työtä tukevaksi. Koko koulun vanhempainilta pidettiin 31.8.17, jossa valittiin uusi neuvottelukunta ja ajankohtaiset asiat luokissa.

Tehdään tiivistä yhteistyötä neuvottelukunnan ja oppilaskunnan hallituksen kanssa, mm. erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.

6. Opettajakohtaiset tukiopetuskiintiöt

Tukiopetusta annetaan tarvittaessa sitä tarvitseville resurssien puitteissa.

7. Yhteisten resurssien käyttö

Opetusmateriaalien hankinnat tehdään yhteisvarastoperiaatteen mukaan ja oppiainekohtaisesti (esim. käsityöt, kuvataide).

Opetukseen on kohdennettu resursseja seuraavasti: jakotunnit, tukiopetus, erityisopettajan tuki, avustajan tuki, S2-opettajan tunnit ja samanaikaisopetus. Tilannetta seurataan ja ohjataan mm. oppilashuoltoryhmän kartoituksen mukaan.

Tilojen tehokkaaseen käyttöön kiinnitetään myös huomiota, mm. luonnontieteiden luokka.

Musiikin opetukselle etsitään sopivia ja toimivia tilaratkaisuja. Pyritään vuosittain hankkimaan myös yksi sähköpiano lisää tehostamaan musiikin opetusta.

Taloutta seurataan johtoryhmän kautta.

8.
Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Alakoulun tiimikohtaista työ- ja toimintasuunnitelmaa arvioidaan lukuvuoden aikana tiimikokouksissa tarvittaessa ja keväällä tarkastellaan sen toimivuutta kuluneen lukuvuoden aikana ja tehdään mahdolliset muutokset ajatellen seuraavaa lukuvuotta.

Oppilasarvioinnissa väliarviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteena on antaa mahdollisimman informoivaa arviointia ja tukea sen myötä osaltaan kodin ja koulun yhteistyötä.

9. Tiimin kokoontumis- ja tiedotusperiaatteet

Tiimin asioista tiedotetaan viikottaisissa kokouksissa ja tehostetaan wilman kautta tiedottamista.

Kokouspäivistä tiedotetaan Pedanetissä kalenterissa ja Wilmassa.