Arviointi

Arviointi

ARVIOINTI KALEVANKANKAAN KOULUSSA

Peruskoulun opetussuunnitelmassa ohjeistetaan laajasti, kuinka oppilasarviointi toteutetaan. Mikkelin kaupunki on ohjeiden mukaisesti täydentänyt suunnitelmaa. Kouluilla ja opettajilla on ratkaiseva rooli arvioinnin onnistumisessa.

OPS2016 mukaiset oppilasarviointiin liittyvät asiat ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://peda.net/mikkeli/perusopetus/ol/6ajpool

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Kuudennet vuosiluokat jatkavat vanhan OPS:n mukaista BG:n opiskelua vielä lv.2016-17. Yläkoulu siirtyy uuteen OPS:aan vuosiluokka kerrallaan lv.2017-18 alkaen. Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat:

- rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

- oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa

- oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

- arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

- arvioinnin monipuolisuus ( oppilaan edistymistä voidaan arvioida perinteisten yksintehtävien kokeiden lisäksi myös ryhmäkokeilla, portfolioilla itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla ).

- arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.

- oppilaiden osallisuutta on mm. osallistuminen monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Oppilaan käyttäytymistä arvioi jokainen oppilasta opettava opettaja. Käyttäytymisen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa sääntöjä.

VÄLIARVIOINTI

Väliarviointi: 1.-6. –luokilla väliarviointi tapahtuu tammikuun loppuun mennessä. Yläluokkien oppilaat saavat välitodistuksen toisen jakson päätyttyä.

- Vuosiluokilla 1-6 väliarviointi on arviointikeskustelu. Keskustelussa ovat mukana huoltaja, oppilas ja luokanopettaja.

- Vuosiluokilla 7,8 ja 9 jaetaan numeerinen välitodistus.

- Toiminta-alueittain opiskelevien osalta väliarviointi on aina sanallinen. Väliarviointi voidaan pitää HOJKS:n päivityksen yhteydessä ( marras-helmikuu ).

LUKUVUOSIARVIOINTI

Lukuvuosiarviointi: Lukuvuositodistus (9lk:lla päättötodistus) jaetaan kaikille oppilaille lukuvuoden viimeisenä koulupäivänä.

- Vuosiluokilla 1-4 lukuvuositodistukset ovat sanallista.

- Vuosiluokilla 5-9 jaetaan numeerinen lukuvuositodistus (9lk:lla päättötodistus). Numerotodistusta voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Alle kahden vuosiviikkotunnin laajuisten valinnaisaineiden suoritukset vaikuttavat saman oppiaineen numeroon lukuvuosi- ja päättötodistuksessa. Niistä ei erikseen anneta todistusnumeroa. Oppilaalle annetaan erotodistus, mikäli hän vaihtaa koulua kesken lukuvuoden.

- Toiminta-alueittain opiskelevien osalta lukuvuositodistus ( myös päättötodistus ) on aina sanallinen.

Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan.

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Jos oppilaalle on tulossa oppiaineesta hylätty suoritus, varataan oppilaalle tilaisuus suorittaa aineen oppimäärä hyväksytysti vielä lukuvuoden työskentelyn kestäessä. Suoritusajankohdasta sopivat opettaja ja oppilas yhdessä. Jos oppilas osallistuu lukuvuoden työskentelyn kestäessä hylätyn suorituksen korotukseen ja saa suorituksestaan edelleen hylätyn arvosanan, varataan hänelle toinen korotusmahdollisuus kesäloman aikana. Joka tapauksessa oppilaalla on mahdollisuus hylätyn suorituksen korottamiseen kesäloman aikana. Suorituspäivä on vuosittain kesäkuun alussa. POA 19§: Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.