Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto Mikkelin lukiossa

  • Tämän sivun vasemmalla puolella on linkkejä Mikkelin lukion opiskeluhuollon toimijoiden tietoihin
  • Tämän sivun oikealla puolella on yleisiä opiskeluhuollollisia linkkejä


1. Opiskelun tuen kokonaistarve yleisesti ja käytettävissä olevat resurssit

Mikkelin lukiossa on noin 700 opiskelijaa lukuvuonna 2015-16. Kaikkien opiskelijoiden käytössä ovat opiskeluhuollolliset terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin sekä psykologin palvelut sekä pedagogisena tukena erityisopettajan ja opinto-ohjaajien palvelut.

Terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä kaksi opinto-ohjaajaa työskentelevät koulussa täysipäiväisesti. Lääkäri on koululla yhtenä päivänä ja kuraattori 2-3 päivänä viikossa.

2. Opiskeluhuolto on nykyisin jakautunut kahtia: Yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon

  • Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Käsittelee yhteisöllisyyttä ja hyvinvointiasioita koulussamme yleisestä näkökulmasta - ei puutu/käsittele yksittäisen opiskelijan asioita. Periaatteena on, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.Pohjana työlle ovat erilaiset kyselyt (esim. kouluterveyskysely) ja tutkimukset. Mikkelin lukiossa toiminnasta vastaa apulaisrehtorin johtama yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), jonka jäseninä ovat opiskeluhuollon, opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien edustajat sekä koulun ulkopuolisten yhteistyökumppanien edustus.
  • Yksilöllinen opiskeluhuolto: Käsittelee opiskelijoiden ongelmia yksilöllisesti opiskeluhuollon näkökulmasta tapauskohtaisesti vaihtuvin monialaisin työryhmin. Ryhmän kokoontumiseen tarvitaan opiskelijan/huoltajan lupa ja ryhmä kokoontuu vain opiskelijan sekä tarvittaessa huoltajan läsnäollessa.
  • Näiden välissä ovat eri toimijoiden erilaiset monen/kahdenkeskiset keskustelut opiskelijoiden kanssa erilaisista opiskelua vaikeuttavista tekijöistä ja niiden ratkaisemisesta.


-
-