Oppilaiden osallisuus

Oppilaiden osallisuus


Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa. Koulujen toiminnassa huomioidaan yhteiskunnalliseen vastuuseen ja lasten aktiivisiksi kansalaisiksi kasvaminen.


Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun[4]. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä. Oppilailla on oikeus tulla kuulluksi ikätasonsa mukaisesti itseään koskevissa ja oppimisympäristönsä tarpeisiin liittyvissä asioissa, arvioida omaa oppimistaan ja antaa palautetta. Koulut tukevat oppilaiden osallistumista toiminnan suunnitteluun. Oppilailla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan opetuksesta ja kasvatuksesta.


Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.[5] Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä. Oppilaiden osallistuminen toteutetaan kouluissa oppilaskuntien, yhteisten tilaisuuksien ja kodin ja koulun yhteistyön kautta sekä mahdollisuuksien mukaan oppitunneilla. Lisäksi oppilaat voivat osallistua yhteiseen suunnitteluun esimerkiksi tukioppilas- ja välituntitoiminnan mahdollisuuksien kautta.