8.luokka

Kemian opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalle


Kemian opetuksen tavoitteena on kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti ja turvallisesti. Ohjataan oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilasta ohjataan käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

Tavoitteena on kannustaa oppilasta muodostamaan ja esittämään kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi. Oppilasta ohjataan työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti sekä toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan, käsittelemään ja esittämään tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan tuloksia ja tutkimusprosessia. Oppilasta opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen. Tuetaan oppilaan oppimista simulaatioiden avulla. Oppilasta ohjataan hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa.

Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä. Oppilasta ohjataan käyttämään kemian ilmiöihin liittyviä käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä. Oppilasta ohjataan hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. Oppilasta ohjataan käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden muutoksista. Ohjataan oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä.


Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.


Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.


Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tällöin voidaan tutustua esimerkiksi metallien kemiaan. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.


Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.


Hyvän osaamisen (8) kriteerit kemiassa vuosiluokalla 8

Oppilas

 • osaa asettaa omia tavoitteita pienten kokonaisuuksien osalta ja työskennellä niiden saavuttamiseksi.
 • osaa kuvata omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, vertaispalautteen ja itsearvioinnin perusteella.
 • osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa.
 • osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa.
 • osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
 • osaa kuvata erilaisia valintoja luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.
 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä.
 • osaa tarkentaa kysymyksiä tutkimuksen tai muun toiminnan kohteeksi esimerkiksi rajaamalla muuttujia.
 • hallitsee perustyötaidot, osaa työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.
 • osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia.
 • osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia.
 • osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta sekä osaa kuvata tutkimusprosessin toimivuutta.
 • osaa kuvata joitakin esimerkkejä kemian soveltamisesta teknologiassa.
 • osaa työskennellä yhteistyössä yksinkertaisen kemiaa soveltavan ratkaisun ideoinnissa, suunnittelussa, kehittämisessä ja soveltamisessa.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tai sovelluksia tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.
 • osaa tehdä havaintoja ja päätelmiä simulaatiosta.
 • osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.
 • osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.
 • osaa kuvata aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä malleilla tai kuvauksilla.
 • osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.
 • osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla.
 • osaa kuvata kemiaan liittyvien esimerkkien avulla luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä.
 • osaa kuvata esimerkkien avulla tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa.
 • osaa käyttää aineen ominaisuuksien, rakenteiden ja aineiden muutoksien keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä ja malleja tutuissa tilanteissa.
 • osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä.