8.luokka

Maantiedon opetuksen tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit 8. luokalle

Kaikilla luokka-asteilla (7-9) käsiteltävät sisällöt ja tavoitteet

Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto-ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

Ohjataan oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla sekä kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.

Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

Harjaannutetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa.

Ohjataan oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Harjaannutetaan oppilasta arkielämän geomediataidoissa sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä. Tuetaan oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa.

Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren ja erityisesti Perämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Ohjataan oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Kannustetaan oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. Tuetaan oppilasta kasvamaan aktiiviseksi,vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.


Maantiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalle

Ihmiset ja kulttuurit maapallolla:
Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä. Ohjataan oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla.

Hyvän osaamisen (8) kriteerit maantiedossa vuosiluokalla 8

Oppilas osaa
-
nimetä kartalta tärkeimmät paikat ja alueet globaalisti ja alueellisesti
-
vertailla alueita keskenään
-
seurata maailman tapahtumia median välittämien uutisten avulla
-
havainnoida ja/tai seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia omassa lähiympäristössään ja myös maailmanlaajuisesti ja kykenee välittämään tiedon myös muille esim. karttojen, diagrammien jne. avulla
-
selittää mitä on luonnonvarojen kestävä käyttö, ymmärtää sen merkityksen ja kykenee tekemään kestävän käytön kannalta järkeviä kulutusvalintoja
-
havainnoida ja selittää luonnonympäristön ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta
-
tutkia ja ymmärtää erilaisia ympäristöjä ja kulttuureita ja kykenee välittämään tietoa eteenpäin käyttäen erilaisia geomedian keinoja.