3.luokka

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. vuosiluokalla

Liikunnanopetuksen tavoitteita ohjaa liikunnan ilo, onnistuminen ja koettu pätevyys. Opetuksessa tuetaan motoristen perustaitojen vakiintumista. Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina. Näitä vahvistetaan sekä eri vuodenaikoina että erilaisissa oppimisympäristöissä tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitona monipuolisten liikuntamuotojen avulla. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin. Oppilasta kannustetaan osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin, joissa hän saa kokeilla ja kehittää sekä fyysistä toimintakykyään että sosiaalisia ja psyykkisiä taitojaan.

Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.