2. luokka

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja sisällöt 2. vuosiluokalla

Oppilas tutustuu opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin. Oppilas tutustuu kirkkovuoden juhliin ja tapoihin. Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia. Ohjataan oppilaita eettiseen pohdintaan sekä ohjataan oppilasta hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta. Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

Suhde omaan uskontoon ja uskontojen maailma

Tutustutaan kristinuskon juhliin ja pyhiin aikoihin sisältöineen. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Opetuksen sisältönä on kirkkovuoden juhlat, perhejuhlat ja seurakunnan työmuodot. Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen. Ymmärretään omat uskonnolliset juuret ja hyväksytään myös muut uskonnot tapoineen.

Harjoitellaan keskustelutaitoja; omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista. Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseksi annetaan oppilaan kysymyksille tilaa ja innostetaan heitä etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Harjoitellaan työskentelyn ja oppimisen arviointia. Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön juhlien, leikkien, pelien, ruokailuhetkien ja koulun tilaisuuksien myötä sekä koulussa että oppilaan lähiympäristössä. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa ja ryhmän opiskelua ja siihen liittyviä tavoitteita ja työtapoja. Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen.

Hyvä elämä

Keskustelua käydään syntymästä ja kuolemasta, puhutaan elämän kunnioittamisesta ja ihmisen vastuusta ympäristöstä ja elämästä sekä oikeuksista ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Yhdistetään kyseisiä asioita valittuihin Raamatun kertomuksiin. Tarkastellaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tutustutaan lapsen oikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä omassa elämässä. Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia opetella työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Ohjataan oppilaita ymmärtämään ihmisen vastuullisuus oman toiminnan suhteen koko luomakunnassa. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. Oppilas kertoo, kuuntelee, nimeää ja kuvailee kokemuksiaan ja havaintojaan. Hän arvioi kuultua ja opettelee ymmärtämään erilaisia mielipiteitä. Harjoitellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä peleissä ja tiedonhankintatehtävissä yhteistyössä luokkatovereiden kanssa. Oppilas on mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa ja ryhmän opiskelua ja siihen liittyviä tavoitteita ja työtapoja.